Rada Ministrów zajmie się dziś m.in. przeglądem systemu wsparcia rodzin, w tym programu 500 Plus. Ministrowie omówią też propozycje dotyczące promocji handlu za granicą oraz projekt rozporządzenia w sprawie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.

Rada Ministrów zajmie się dziś m.in. przeglądem systemu wsparcia rodzin, w tym programu 500 Plus. Ministrowie omówią też propozycje dotyczące promocji handlu za granicą oraz projekt rozporządzenia w sprawie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.
Premier Beata Szydło /Tytus Żmijewski /PAP

Rada Ministrów zajmie się dokumentem o systemach wsparcia dla polskich rodzin, w tym podsumowaniem programu "Rodzina 500 plus".

Do przedstawienia Radzie Ministrów przeglądu systemu wsparcia rodzin zobowiązała Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus". Dokument ten miał zostać opracowany w ciągu roku od wprowadzenia programu, czyli do końca marca. W lutym i w marcu minister Elżbieta Rafalska i jej zastępcy spotykali się z samorządowcami z całego kraju, by podsumować pierwszy rok obowiązywania programu "500 plus" i dyskutować o innych rozwiązaniach wspierających rodziny.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek na poniedziałkowym briefingu zaznaczył, że przegląd dotyczy nie tylko programu "500 plus", lecz także innych świadczeń, z których mogą korzystać rodziny. Zapowiedział, że rekomendacje zawarte w przeglądzie zmierzają do uproszczenia przepisów. Rekomendacje, które są zawarte w dokumencie, zmierzają do pewnego uproszczenia, ujednolicenia całego systemu, przepisów i wyeliminowania pewnych niespójności - wyjaśniał rzecznik.

Program "Rodzina 500 plus" wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Przewiduje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (w których dochód na osobę wynosi nie więcej niż 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Według danych na koniec lutego 2017 r., wsparciem z programu objęto ponad 3,82 mln dzieci do lat 18; do ponad 2,57 mln rodzin trafiło 21 mld zł. W pierwszym roku obowiązywania programu przeznaczono na niego ponad 17 mld zł, a w tym roku - ponad 23 mld zł. 

Rząd ma się dziś zająć również projektem rozporządzenia w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Określi ono szczegóły m.in. administrowania ruchomościami oraz prawami na dobrach niematerialnych.

W porządku obrad znalazł się również projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z autopoprawką. Ma ona na celu m.in. doprecyzowanie zasady finansowania i funkcjonowania zagranicznych biur handlowych Agencji. Dotyczy ona też pracy i odpraw dla członków służby zagranicznej, zatrudnionych w likwidowanych Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji.

W miejsce tych wydziałów, funkcjonujących w ramach placówek dyplomatycznych, powstanie sieć nowych zagranicznych biur handlowych, podległych Agencji. Wśród ich zadań znajdzie się promocja eksportu polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, polskich branż, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji polskich za granicą, wspieranie inwestycji polskich na terenie kraju.

Oprócz tego Agencja ma dostarczać przedsiębiorcom informacje ekonomiczno-handlowe na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacje na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

PAIH ma prowadzić też portal informacyjny, organizować imprezy informacyjne oraz promocyjne w kraju i poza nim. Ponadto będzie zajmować się działalnością wydawniczą.

Ministrowie omówią także propozycje zmian w ustawie o Prawie konsularnym, przygotowane przez MSZ. Dotyczą one zwolnienia z opłat konsularnych czynności związanych z wydaniem dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej oraz na wejścia do muzeów i parków narodowych w Polsce uczniom szkół za granicą.

Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Zmiana przepisów wynika z potrzeby umożliwienia planowania wydatków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze, na realizację operacji w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

(pj)