Sejm rozpatrzył senackie poprawki do ustawy określającej zasady sprzedaży mieszkań zakładowych.

Posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą ustawą tą będzie objętych więcej mieszkań. Ma ona gwarantować osobom uprawnionym prawo pierwokupu, jeżeli zbywający będzie chciał je sprzedać. Według nowego prawa kupić mieszkania po preferencyjnych cenach będą mogli będą pracownicy lub byli pracownicy firmy, którzy zajmują mieszkania na podstawie umowy najmu lub administracyjnej decyzji o przydziale. Ustawa dotyczy również osób bliskich pracownikom, które mają prawo do najmu na podstawie odpowiednich przepisów. Sprzedaż mieszkania będzie następować po cenie pomniejszonej o 6% za każdy rok pracy u zbywającego oraz o 3% za każdy rok najmu tego mieszkania od zbywającego. Cena mieszkania będzie ustalana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku.

Senacka poprawka nie zgadza się na redukcję ceny mieszkań powyżej 95% ceny mieszkania. Wcześniej Sejm uchwalił, że ta bonifikata nie mogłaby przekroczyć 90%.

00:25