„Dziennik Gazeta Prawna” po raz 21. wręczy nagrody Złote Paragrafy. Honorowy patronat nad Złotymi Paragrafami i Bona lex sprawuje Marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Złote Paragrafy to coroczna nagroda wręczana osobom, które w ciągu minionego roku wywarły największy wpływ na jakość naszego prawa i kondycję wymiaru sprawiedliwości. Przyznawana jest najwybitniejszym przedstawicielom zawodów prawniczych – sędziom, adwokatom, prokuratorom oraz radcom prawnym. Osobom odważnym w życiu publicznym i zawodowym. Laureatami Złotych Paragrafów są m.in.: prof. Tadeusz Zieliński, Zofia Romaszewska, prof. Marek Safjan, sędzia Jerzy Stępień, prof. Leon Kieres, prof. Roman Hauser, Grażyna Kopińska, prof. Adam Zieliński, prof. Ewa Łętowska, dr Irena Lipowicz i prof. Andrzej Zoll.

W minionym roku nagrodę otrzymali: pełen skład Sądu Najwyższego, mec. Mikołaj Pietrzak,  prokurator Zbigniew Grześkowiak, radca prawny Maciej Bobrowicz, a za działania na rzecz prawa i gospodarki – Andrzej Jakubiak i Wojciech Kwaśniak z Komisji Nadzoru Finansowego.
Wręczono również nagrody specjalne z racji jubileuszu 20-lecia nagrody. Otrzymali je ławnicy  Małgorzata Polak i Szczepan Piotrowski oraz prawnik 20-lecia – prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Tegoroczne Złote Paragrafy przyznano w następujących kategoriach:
•    Najlepszy sędzia
•    Najlepszy prokurator
•    Najlepszy adwokat
•    Najlepszy radca prawny
•    Za działania na rzecz prawa i gospodarki

Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokonała Kapituła nagrody w składzie
(w kolejności alfabetycznej):
1.    Krzysztof Bień, Doradca Prezesa NBP, redaktor naczelny serwisu Obserwatorfinansowy.pl
2.    Cezary Garbarczyk, Minister Sprawiedliwości
3.    Prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
4.    Prof. Roman Hauser, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
5.    Aleksander Proksa, Dyrektor Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego
6.    Teresa Romer, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
7.    Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
8.    Andrzej Seremet, Prokurator Generalny
9.    Jadwiga Sztabińska, Przewodnicząca Kapituły konkursu, redaktor naczelna "Dziennika Gazety Prawnej"
10.    Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej


•    Złoty Paragraf dla najlepszego sędziego – Wojciech Łączewski, sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
Uzasadnienie: Orzeczenia wydawane przez sędziego Łączewskiego to orzeczenia niesztampowe, odważne, czasami wręcz kontrowersyjne. Warto przypomnieć chociażby wyrok skazujący na karę więzienia w zawieszeniu policjanta, który pobił uczestnika Marszu Niepodległości. Sędzia skazał policjanta pomimo tego, że prokuratora wnioskowała o warunkowe umorzenie sprawy. Wojciech Łączewski uzasadniając orzeczenie podkreślał, że rolą policjanta jest respektowanie godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a nie wymierzanie sprawiedliwości. Niemniejsze kontrowersje wywołał wydany przez sędziego Łączewskiego wyrok skazujący 17 kibiców za skandowanie na meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź antysemickich haseł. Sędzia postanowił ukarać ich niesztampowo – obok prac społecznych wysłał ich na przymusowy seans filmu „Cud purymowy”. Opowiada on o tym, jak polska rodzina o poglądach antysemickich odkrywa, że ma pochodzenie żydowskie. Już chociażby te dwa przykłady świadczą o tym, że sędzia chce, aby jego wyroki miały charakter prewencyjny. I nie chodzi tutaj tylko o oddziaływanie na tych, którzy zostali ukarani w konkretnej sprawie. Sędzia bowiem stara się - poprzez swoje orzeczenia - wpływać na ogół społeczeństwa.
Kapituła postanowiła również docenić brak koniunkturalizmu, jaki wydaje się cechować sędziego Łączewskiego. Świadczyć o tym może jego decyzja o uchyleniu postanowienia prokuratury o umorzeniu cywilnego wątku śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. To wówczas sędzia sformułował tezę, która powinna być mottem każdego sędziego. Uzasadniając swoją decyzję zaznaczył bowiem: „(…) wszystko da się rozstrzygnąć na gruncie prawa. Kiedy polityka wchodzi na salę rozpraw, to sprawiedliwość potrafi ulecieć oknem”.  

•    Złoty Paragraf dla najlepszego prokuratora – Małgorzata Słomińska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Uzasadnienie: Prokurator Małgorzata Słowińska od wielu lat w swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Posiadając olbrzymie doświadczenie i wiedzę zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego,  podjęła zdecydowane i skuteczne działania, które doprowadziły do wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego przedwojennej spółki Giesche S.A., a w dalszej kolejności zablokowania wielomilionowych  roszczeń majątkowych wobec  Skarbu Państwa i Katowic. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Giesche S.A. jest spółką zarejestrowaną przed 1 września 1939 r. Po zakończeniu II wojny światowej mienie stanowiące własność spółki zostało w całości znacjonalizowane, za co Skarb Państwa wypłacił odszkodowanie. Mimo tego reaktywowana spółka dochodziła swych praw do wielu nieruchomości na terenie Katowic. Gdy w 2005 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uwzględnił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giesche S.A., wybrane zostały władze tejże spółki, a ona sama została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Realną stała się wówczas obawa, że spółka ta na drodze sądowej będzie dążyć do zwrotu szeregu nieruchomości położonych na terenie Katowic. Według wstępnych szacunków łączna kwota roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i Katowic mogła osiągnąć sumę kilkuset milionów złotych. W związku z powyższą decyzją sądu, Prokurator Okręgowy w Katowicach wniósł skargę o wznowienie postępowania, a jako podstawę wskazał nieważność postępowania wywołaną brakiem należytej reprezentacji  spółki oraz fakt oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu  kilku osób o usiłowanie oszustwa na szkodę Skarbu Państwa na łączną kwotę 341 milionów złotych poprzez posługiwanie się przed sądami dokumentami akcji Giesche S.A. mającymi jedynie walor historyczno-kolekcjonerski. Skarga Prokuratora Okręgowego w Katowicach została uwzględniona i Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zmienił postanowienie z 2005 r. oddalając wniosek w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Giesche S.A. - jako pochodzący od osób nieuprawnionych. Następnie Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił apelację spółki Giesche S.A. od powyższego postanowienia, co prawomocnie zakończyło powyższe postępowanie. Wydane przez sąd orzeczenie umożliwi podejmowanie przez prokuraturę dalszych działań zmierzających do wyeliminowania reaktywowanej spółki z obrotu prawnego, w tym wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

•    Złoty Paragraf dla najlepszego radcy prawnego – Marcin Dziurda
Uzasadnienie: Współtwórca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz jej prezes w latach 2006 – 2012. Pełniąc tę funkcję koordynował kilkanaście tysięcy postępowań sądowych oraz kilkadziesiąt postępowań arbitrażowych. Na uwagę zasługuje pomyślne zakończenie przez niego - w drodze wyroku lub ugody - największych postępowań arbitrażowych przeciwko RP, prowadzonych na podstawie umów o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji. Autor licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu postępowania sądowego i arbitrażowego. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego.
Kapituła przyznając dr. Marcinie Dziurdzie nagrodę chciała jednak zwrócić uwagę na jego ostatnią działalność. Otóż Pan Mecenas pro bono pomógł emerytowi Janowi Sznajderowi wydobyć się z pułapki pożyczkowej. Udało mu się przekonać sąd, że emeryt był na tyle nieporadny, że zasadnym jest przywrócenie mu po 13 latach terminu do zgłoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sędzia podzielił argumenty Mecenasa Dziurdy i zauważył, że sąd, wydając przed laty nakaz zapłaty bez przeprowadzenia rozprawy, pozbawił Sznajdera prawa do sprawiedliwego wyroku i jawnego rozpatrzenia sprawy. Wyrok ten, który przecież nie zapadłby bez zaangażowania dr Dziurdy, ma szczególne znaczenie w czasach wszechobecnych firm pożyczkowych, w których zadłużona jest duża część społeczeństwa.   

•    Złoty Paragraf dla najlepszego adwokata – Piotr Girdywoyń
Uzasadnienie: Można o nim śmiało powiedzieć: najlepszy chemik wśród adwokatów i najlepszy adwokat wśród chemików. Biegli sądowi w zakresu chemii, ale też fizyki, drżą przed nim, bo wiedzą, że trafili na dociekliwego i doskonale zorientowanego w temacie adwokata.
Profesor Girdwoyń jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i wychowankiem profesora Tadeusza Tomaszewskiego. Z uczelnią tą związany jest do dziś – jest pracownikiem Katedry Kryminalistyki.
Studenci go uwielbiają, bo nawet najbardziej skomplikowaną materię potrafi przekazać w jasny sposób, z pasją i dowcipem. Swoją wiedzą dzieli się nie tylko ze studentami, ale też z prawnikami, policjantami, a nawet pracownikami służb specjalnych.  
Jest autorem licznych książek i publikacji z zakresu kryminalistyki i prawa dowodowego. Przedmiotem Jego zainteresowań są głównie pojęcie dowodu, taktyka obrończa, znaczenie nowych technologii dla prawa dowodowego oraz historia metod identyfikacyjnych.   
Tytan intelektu – mówi o nim jego przyjaciel, adw. Mikołaj Pietrzak, który jest dumny z tego, że cztery lata temu to właśnie jemu udało się przekonać prof. Girdwoynia do wpisu na listę adwokatów, i dodaje: W karierze naukowej już tyle osiągnął, że czas było podjąć nowe wyzwania – rozpocząć praktykę adwokacką. To był doskonały wybór, ponieważ Piotr ma fantastyczne rozumowanie taktyczne i świetną znajomość proceduralną.
Panie Mecenasie, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, gdy zgłaszał pana kandydaturę do tytułu Adwokat Roku powiedział, że chciałby żeby współczesna Adwokatura miała właśnie taką twarz – znakomitego profesjonalisty, który rozwija swoje pasje w wielu dziedzinach i nigdy nie przestaje być otwarty na drugiego człowieka. Tym podsumowującym zdaniem prezes NRA dostarczył Kapitule Nagrody Złotego Paragrafu ostateczny dowód na to, że ta nagroda należy się właśnie panu.

•    Złoty Paragraf za działania na rzecz prawa i gospodarki – dla Jerzego Buzka
Uzasadnienie: Poseł na Sejm, premier w latach 1997 – 2001, eurodeputowany od 2004 roku, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012, a obecnie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego – niezwykle bogata jest lista ważnych funkcji jakie pełnił i nadal pełni prof. Jerzy Buzek, jedna z najbardziej zasłużonych postaci życia publicznego w Polsce w ćwierćwieczu po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj w roku 1989.
Niezależnie od zajmowanego formalnie stanowiska prof. Jerzy Buzek konsekwentnie walczy o budowanie zdrowych podstaw rozwoju gospodarczego kraju, angażuje się w reformy i inicjatywy zmierzające do unowocześnienia Polski i umocnienia jej pozycji wśród krajów i narodów europejskich. Jako premier firmował cztery ważne reformy życia społecznego u progu lat 2000. Dzięki autorytetowi, jaki zbudował przez udane lata pracy publicznej skutecznie obecnie broni idei zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. Odgrywa też ważną rolę w osiąganiu kompromisów pomiędzy zwolennikami ochrony środowiska a interesami takich krajów jak Polska, które dopiero budują nowoczesną, wolną od zanieczyszczeń gospodarkę. Prof. Jerzy Buzek jest też animatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – jednego z najważniejszych dziś miejsc spotkań ludzi polityki, gospodarki i nauki w Polsce.

 Nagrodę Bona lex ustanowiono, by promować najlepsze rozwiązania legislacyjne, sprzyjające rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce. Pomysłodawcą wyróżnienia jest Ryszard Pieńkowski, właściciel Grupy INFOR PL, w tym spółki wydającej Dziennik Gazetę Prawną. Nagrodę Bona Lex otrzymali dotychczas: Adam Szejnfeld, prof. Zbigniew Radwański, prof. Feliks Zeidler, prof. Wojciech Popiołek, prof. Stanisław Sołtysiński i prof. Andrzej Jakubecki, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. W roku 2013 r. nagrodą uhonorowano Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy, autora ustawy emerytalnej podwyższającej i zrównującej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. W roku 2014 nagrody nie przyznano.

•    W tym roku Kapituła podjęła decyzję, by nagrodę  Bona lex przyznać twórcy Ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) – twórcą ustawy jest Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  
Uzasadnienie: Ustawa umożliwiła reformę służb zatrudnienia poprzez m.in. wprowadzenie profilowania osób bezrobotnych i zmianę sposobu ich obsługiwania przez urząd. Wyspecjalizowani pracownicy służb zatrudnienia pełniący funkcję doradców klienta zajmują się zarówno poszukującymi pracy, jak i firmami ją oferującymi. Ponadto wprowadzono nowe sposoby wspierania osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, skierowane m.in. do osób młodych, powracających do pracy po urodzeniu dziecka oraz po 50. roku życia.