Umożliwienie m.in. firmom, osobom fizycznym czy spółdzielniom mieszkaniowym uzyskania na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym, umożliwia ustawa, której projekt przyjął rząd - mówił minister rozwoju Waldemar Buda. „Eliminujemy użytkowanie wieczyste w Polsce” - dodał. Według premiera Mateusza Morawieckiego na zmianie przepisów skorzysta ok. 450 tys. podmiotów.

Rada Ministra przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Ustawa jest kolejnym etapem eliminacji użytkowania wieczystego z systemu prawa. W ten sposób umożliwimy przedsiębiorcom, ale też osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym - wyjaśnił Buda. Dodał, że w Polsce jest ponad 400 tys. nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

Według Budy nowe przepisy wyeliminują "obciążenia finansowe wynikające z obowiązku ponoszenia co roku opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz niepewność wynikającą z terminowego charakteru tego prawa".

Po uwłaszczeniu w 2019 r. mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych na gruntach pod budynkami mieszkalnymi teraz czas na przedsiębiorców. Umożliwimy przedsiębiorcom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym - powiedział premier Morawiecki po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Jak poinformował, z likwidacji użytkowania wieczystego skorzysta ok. 450 tys. podmiotów.

Waldemar Buda: Urzędy nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami to kontynuacja procesu głębokiej reformy użytkowania wieczystego wprowadzonego w okresie PRL. Po uwłaszczeniu w 2019 r. mieszkańców i spółdzielni na gruntach pod budynkami mieszkalnymi, teraz czas na biznes oraz na inne grunty - podkreślił minister Buda.

Zgodnie z projektem nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył: przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza); osób fizycznych np. właścicieli garaży; spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe); mieszkańców osiedli - np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw.

Jak wyjaśniono, zasadą nie będzie uwłaszczenie z mocy prawa, jak przy przekształceniu gruntów mieszkaniowych, ale na wniosek. Rząd nie chce zmuszać do nabycia gruntu użytkownika, który nie chce płacić za własność, bo "ma inne plany inwestycyjne".

Przewiduje się, że użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., "będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży". W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, w tym przedsiębiorcy, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy - zaznaczył Waldemar Buda.

Jakie grunty nie będą mogły być przekształcane na własność

Wyjątek dotyczy przede wszystkim gruntów niezabudowanych bądź zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. 

W takich przypadkach grunt będzie można kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody pod warunkiem, że umowa trwa minimum 10 lat - zauważył minister.

Resort zwrócił uwagę, że spod roszczenia wyłączone zostaną także grunty Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym, parkom narodowym, Wodom Polskim, a także grunty na terenie portów i przystani morskich - "są to grunty istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej, niezbędne jest więc zapewnienie Skarbowi Państwa nadzoru nad sposobem ich wykorzystywania". Nie będzie również możliwe zawarcie umowy sprzedaży gruntu, wobec którego toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego - dodano.

Ile zapłacimy za przekształcenie użytkowania wieczystego

Projektowane przepisy mają wprowadzić nowy model odpłatności za grunt: cena wykupu przy jednorazowej wpłacie ma wynieś 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste; a cena za grunt docelowo to równowartość 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu.

Przewiduje się też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat - wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej, czy bonifikatę dla grup szczególnie wrażliwych społecznie np. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. "Samorządy będą mogły przyjąć te same zasady odpłatności lub określić je samodzielnie" - zaznaczono. Natomiast dla przedsiębiorców zaproponowano preferencje w ramach limitu pomocy de minimis.

Odnosząc się do korzyści z nowych przepisów resort wskazał m.in. na "spójny i sprawiedliwy mechanizm płatności za grunt", stabilność prawa i bezpieczeństwo inwestowania, motywację dla przedsiębiorców do inwestowania na gruntach, które staną się ich własnością.

Nowe przepisy mają być też impulsem inwestycyjnym dla JST - spowodują większy jednorazowy wpływ do budżetu. MRiT wskazał też na "oszczędność pieniędzy i poczucie bezpieczeństwa - brak opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podwyżek z tym związanych oraz nieograniczone w czasie prawo, jakim jest własność".

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw".