Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - poinformowała RPP. To już piąty, kolejny miesiąc bez podwyżki.

Decyzja RPP oznacza, że główna stopa NBP, referencyjna, nadal pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 proc., a stopa depozytowa nadal wynosi 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli to nadal 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

To piąty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych. Ostatnia zmiana - podwyżka - miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Wprawdzie RPP nie ogłosiła, że cykl podwyżek stóp został zakończony, jednak zdaniem ekonomistów więcej podwyżek stóp procentowych już nie będzie.

W tym cyklu już podwyżek nie będzie, następnym ruchem będzie obniżka stóp -
powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz. 

RPP: Psłabienie koniunktury na świecie i wyższe stopy procentowe ograniczą inflację

W komunikacie RPP oświadczyła, że napływające dane potwierdzają spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z wstępnym szacunkiem GUS w 2022 r. dynamika PKB obniżyła się do 4,9 proc., co wskazuje, że w IV kw. ub. r. roczna dynamika PKB najprawdopodobniej ponownie się obniżyła. Mimo osłabienia wzrostu, utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia - czytamy.

RPP zwróciła także uwagę na spadek inflacji w grudniu, co wynikało z niższej dynamiki cen nośników energii i paliw w związku ze spadkiem cen opału i ropy naftowej. Wskazała także, że w ostatnich miesiącach 2022 r. obniżyły się ceny surowców i inflacja PPI, a zaburzenia w globalnych sieciach podażowych były wyraźnie mniejsze niż wcześniej, co wraz z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym będzie oddziaływać w kierunku stopniowego osłabiania dynamiki cen konsumpcyjnych.

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP - czytamy w komunikacie.

Rada zastrzegła jednak, że ze względu na trwałość szoków, z którymi mierzyła się ostatnio globalna gospodarka, powrót inflacji do celu będzie stopniowy.

Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki - podano w komunikacie RPP.

RPP zadeklarowała także, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.