Projekt ustawy budżetowej na 2013 rok, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, zakłada deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 35,6 mld zł. Co ciekawe, rząd drastycznie obniżył prognozę wzrostu PKB. W założeniach budżetowych przewidywano, że wyniesie on 2,9 proc. W projekcie ustawy zapisano jednak 2,2 proc. Gabinet Donalda Tuska ma zająć się dokumentem we wtorek.

Dochody budżetu zaplanowano w projekcie na kwotę 299,18 mld zł, zaś wydatki - na poziomie 334,78 mld zł. Na koniec 2013 roku założono stopę bezrobocia na poziomie 13,0 proc. Kurs średnioroczny EUR/PLN założono na poziomie 4,05 wobec 4,21 w tym roku, natomiast kurs średnioroczny USD/PLN - na poziomie 3,20 wobec 3,32 w tym roku.

Projekt ustawy budżetowej na 2013 rok uwzględnia też budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 81,40 mld zł, a wydatki w wysokości 75,25 mld zł.

PKB będzie rósł wolniej

Prognoza dochodów budżetu państwa na przyszły rok oparta jest na przewidywanej dynamice wzrostu PKB, która ma być niższa niż w tym roku i wynieść 2,2 proc. (w porównaniu do 2,5 proc. zakładanych w tym roku).

Rozwój sytuacji gospodarczej uwarunkowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce 0,2 proc., realnym wzrostem PKB o 2,2 proc., średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych o 2,7 proc., wzrostem spożycia ogółem o 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,9 proc. - napisano w projekcie ustawy budżetowej.

Z dokumentu wynika również, że dla opracowania planu wydatków na przyszły rok istotne jest zastosowanie tymczasowej, dyscyplinującej reguły wydatkowej: Reguła ta wprowadza mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Polega ona na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne, oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien przekraczać 1 proc. w ujęciu realnym (…) Elementem wzmacniającym efekt reguły dyscyplinującej jest utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Ponadto poziom przyszłorocznych wydatków budżetu państwa został określony w oparciu o następujące założenia:

- wydatki na obronę narodową oszacowano zgodnie z przepisami ustawy z 25 maja 2001 o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy,
- świadczenia emerytalno-rentowe od marca 2013 roku zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem wynoszącym około 104,4 proc.,
- wydatki na infrastrukturę transportu lądowego, zgodnie z art. 5 ustawy z 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, zostały ustalone w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2013 rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych,
- wysokość składki do budżetu Unii Europejskiej ustalana jest w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski,
- subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego obliczona została zgodnie z przepisami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota subwencji obejmuje skutki przechodzące podwyżek dla nauczycieli z roku 2012.

Na sfinansowanie deficytu budżetowego i ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania złożą się:

- nadwyżka budżetu środków europejskich w kwocie 6 154,5 mln zł,
- saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 22 673,2 mln zł,
- saldo finansowania zagranicznego w kwocie 16 864,0 mln zł.