Jednogłośnie przyjętą uchwałą Senat RP ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa i wyraził w niej uznanie dla zasług polskiego skautingu oraz jego znaczącej roli w wychowaniu kolejnych młodych pokoleń rodaków tworzących podwaliny pod nowoczesne społeczeństwo, odbudowujących Ojczyznę po obu wojnach światowych, zawsze chętnie niosących pomoc potrzebującym.

Przypomniano w niej, że 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał we Lwowie rozkaz powołujący komendę i pierwsze drużyny skautowe na ziemiach polskich. Do tej tradycji oraz do powołanego w dniach 1-2 listopada 1918 roku Związku Harcerstwa Polskiego nawiązują obecnie wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie.

"Lata 1918-1922, w których dokonał się proces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej, były czasem niezwykłego, spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach życia państwowego, narodowego i społecznego. Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży" - czytamy w uchwale.

Senat przywołał chwalebne i martyrologiczne karty z historii harcerstwa, m.in. obronę Lwowa przez "Orlęta" w listopadzie 1918 roku, skautów walczących z nawałą bolszewicką w 1920 roku, Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek, Hufce Polskie z okresu II wojny światowej, walkę w konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem w latach 1944-1956 oraz późniejszych: Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej.

"Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego <Zawisza>, Związek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju, organizacje harcerskie na Wschodzie i pozostałe organizacje harcerskie kontynuują to dzieło. Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, dla dobra naszego Narodu i Państwa" - napisano w uchwale.