FOTO: Masakra na wyspie Utoya

    • Dodano: 23.07.2011 (15:10)
    • Dodano: 23.07.2011 (14:19)
    • Dodano: 23.07.2011 (14:19)
    • Dodano: 23.07.2011 (09:54)
Radio Muzyka Fakty