Okrągły stół edukacyjny we wtorek zamieni się w pięć małych podstolików. W kolejnym dniu rozmów o szkole znów nie wezmą udział strajkujące do soboty związki zawodowe nauczycieli, opozycja i przedstawiciele rodziców przeciwni zmianom wprowadzonym w edukacji przez obecny rząd - dowiedział się reporter RMF FM. Spotkanie, bez udziału mediów, odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ulicy Szczęśliwickiej w Warszawie.

To ma być pięć osobnych zespołów poświęconych nauczycielom, uczniom, jakości w edukacji i nowoczesnej szkole. Będzie też osobny stolik, który będzie skupiał się na roli i udziale rodziców.

Teoretycznie w spotkaniu może wziąć udział aż 150 osób, bo przy każdym stoliku może zasiąść do 30 osób. Zaproszenia z poleceniem zadeklarowania udziału w jednym z zespołów wysłano w sobotę wieczorem do osób zaproszonych na piątkową inaugurację obrad.

Przebieg obrad nie będzie transmitowany. Dziennikarze nie będą mogli śledzić przebiegu spotkania.

Zaproponowane przez MEN podstoliki i ich prowadzący (według informacji rozesłanych przez MEN do uczestników inauguracji obrad):

1. "Nauczyciel w systemie edukacji" (wiceminister MEN Maciej Kopeć)

Pragmatyka zawodowa nauczycieli, system wynagradzania, pensum, awans zawodowy, a także doskonalenie zawodowe oraz wsparcie metodyczne. To główne tematy określone w ramach podstolika dotyczącego nauczycieli. Puntem wyjścia do rozmów będą propozycje zagwarantowane nauczycielom przez stronę rządową, w tym ponad 15 proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli jeszcze w tym roku, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, m.in. stażu dla nauczyciela stażysty do 9 miesięcy, dodatkowe świadczenie 1000 zł "na start" dla nauczycieli zaczynających karierę zawodową, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł oraz zmniejszenie biurokracji.

2. "Jakość edukacji" (wiceminister MEN Marzena Machałek)

Podniesienie jakości i efektywności polskiej szkoły, odpowiadającej współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym, przyjaznej uczniom, blisko współpracującej z rodzicami to główne założenia zmian w polskiej oświacie wprowadzanej w ramach pierwszego etapu reformy edukacji. Ważne, aby zdefiniować czym jest jakość w edukacji, kto i co ją buduje, jak ją mierzyć, tak aby stwarzać uczniom jak najlepsze warunki nauki, opieki i wychowania.

3. "Nowoczesna szkoła" (Marcin Ociepa, wiceminister MPiT)

Rosnąca rola wiedzy wiąże się z zapotrzebowaniem nie tylko na pracowników wysoko wyspecjalizowanych, ale i takich, którzy potrafią się nieustanne uczyć, współpracować ze sobą i reagować na bieżące potrzeby rynku. Podczas prac podstolika chcielibyśmy ustalić jakie kluczowe umiejętności proinnowacyjne należy kształtować wśród uczniów, jakie zastosować metody pracy z uczniami by uzyskiwać konkretne kompetencje i postawy, a także jakich zmian w tym kontekście wymaga polska szkoła? Dyskusję w podstoliku chcielibyśmy oprzeć na rekomendacjach płynących z raportu "Szkoła dla innowatora".

4. "Uczeń w systemie edukacji" (Piotr Muller, wiceminister MNiSW)

Tematyka podstolika obejmuje podstawy programowe i metody kształcenia. Elementem dyskusji będzie kwestia budowania właściwych postaw wśród uczniów przez treści wychowawcze, sport czy kulturę. Tematem będzie również funkcjonowanie samorządu uczniowskiego i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. W szkole dziecko jest w centrum zainteresowania, a zadanie szkoły to rozpoznanie i zaspokojenie jego potrzeb oraz zdiagnozowanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole. Jednym z podstawowych obowiązków nauczyciela jest dostosowanie wymagań edukacyjnych do tychże indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych młodego człowieka. Między innymi o tych elementach będziemy chcieli szerzej dyskutować.

5. "Rodzic w systemie edukacji" (brak informacji)

Warto aby podczas prac podstolika porozmawiać na temat dobrych praktyk związanych z zaangażowaniem rodziców w szkole. Rodzice, uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania, a także doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Możliwość powoływania Rad rodziców i ich zaangażowanie w szkole to kluczowy element wpisujący się w życie szkoły. W ramach zmian w ustawie Prawo oświatowe zwiększyliśmy wpływ rodziców na funkcjonowanie szkoły. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Rada rodziców opiniuje również program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, a także projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Dodatkowo w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie powoływał po dwóch przedstawicieli rady rodziców.

Opracowanie: