Jest odpowiedź I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf na pismo Zbigniewa Ziobry ws. obowiązku zwołania przez nią posiedzenia KRS. Gersdorf pisze do ministra sprawiedliwości, że "zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem".

Jest odpowiedź I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf na pismo Zbigniewa Ziobry ws. obowiązku zwołania przez nią posiedzenia KRS. Gersdorf pisze do ministra sprawiedliwości, że "zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem".
Małgorzata Gersdorf / Tomasz Gzell /PAP

Małgorzata Gersdorf nawiązuje w liście do ministra sprawiedliwości także do sprawy asesorów. W odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona. Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa, przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski - pisze I prezes Sądu Najwyższego. W piśmie nie brakuje też uszczypliwości. Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy) - pisze Gesrdorf.

I wreszcie podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich - kończy swój list Gersdorf.


Ziobro pisał do Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie posiedzenia KRS

Dwa dni temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Minister podkreślił, że 25 marca mija dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji 86 nowo powołanych asesorów.

Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa - zgodnie ze swymi kompetencjami - dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 roku wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich - napisał minister Ziobro w piśmie do Gersdorf.

Ziobro napisał też, że "dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów - w myśl art. 106i par. 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 roku - mija 25 marca 2018 roku". Jak podkreślił, "niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości".

Nowelizacja ustawy o KRS sposobem na rezygnację Gersdorf

Gersdorf w ubiegłym tygodniu złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z ustawą o KRS, "pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

Dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa skierowano do pierwszego czytania w komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Projekt przewiduje, że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt noweli ustawy o KRS złożyli do Sejmu w środę posłowie PiS.

Zgodnie z nim, do czasu wyboru nowego przewodniczącego obradom Rady przewodniczyłaby osoba wskazana przez prezesa TK spośród członków Rady wybranych przez Sejm wśród sędziów.

"Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie skutecznych instrumentów umożliwiających w takiej sytuacji szybkie zwołanie posiedzenia KRS i wybór przewodniczącego" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano, "z uwagi na konieczność niezwłocznego uregulowania kwestii stanowiącej przedmiot projektu proponuje się, aby ustawa wchodziła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia".

Sejm wybrał w zeszły wtorek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Główne przepisy nowelizacji i zasady wyboru nowych sędziowskich członków Rady, dotychczasowa KRS konsekwentnie krytykowała. Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady. 3 marca - po nadzwyczajnym posiedzeniu - KRS w dotychczasowym składzie zaapelowała do sędziów, by dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Podziękowała też sędziom, którzy "wierni złożonej przysiędze godnie dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej".

(mpw)