W przypadku darowizny na działalność pożytku publicznego odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny przekazane m.in. na organizacje pożytku publicznego, czy zajmujące się wolontariatem.

W tym przypadku można odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie może ona jednak być większa niż kwota stanowiąca 6 procent dochodu darczyńcy. Limit ten jest wspólny z zarówno z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania darowizny.

Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny:

-  na rzecz osób fizycznych,

- na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 procent, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

-  zwrócone w jakiejkolwiek formie,

-  zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

-  odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

- dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej

- dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny niepieniężnej.

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:

- z działalności gospodarczej,

- z najmu, dzierżawy

- podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Darowizny na krwiodawstwo

W tym przypadku odliczeniu od dochodów podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6 procent dochodu darczyńcy.
Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Odliczeń dokonuje się:

- w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody

-  z działalności gospodarczej,  z najmu, dzierżawy

-  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

- po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Jeżeli odliczamy darowizny musimy w zeznaniu podatkowym  wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, w szczególności jej nazwę i adres.

źródło mf.gov.pl (ug)