Tegoroczni maturzyści odebrali wyniki egzaminu dojrzałości. Co dalej? Przyszłych studentów zachęcamy do skorzystania z Poradnika RMF FM.

Matura i co dalej? Poradnik RMF FM

Nie wiesz, którą uczelnię wybrać? Sprawdź ranking

Środa, 30 czerwca 2010 (06:00)

Zasady rankingu uczelni akademickich 2010, opublikowanego przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy":

Uczelnie oceniane są według prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania i umiędzynarodowienia studiów. Tych pięć cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 32 kryteriów.

Jak podaje "Rzeczpospolita", źródłem danych były własne badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", badanie pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie "Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r." (GUS 2009), aktualne dane resortu nauki i szkolnictwa wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Prestiż (stanowi 25 procent oceny końcowej uczelni) oznacza poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. W rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" zmierzony został poprzez preferencje pracodawców, ocenę kadry akademickiej i wybór olimpijczyków.

Siłę naukową (40 procent oceny końcowej) zmierzono m.in. poprzez rozwój kadry własnej uczelni, nadane stopnie naukowe, liczbę publikacji naukowych i cytowań tych publikacji.

Innowacyjność uczelni (5 procent oceny końcowej) zmierzono za pomocą trzech kryteriów: efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków na badania, liczby patentów i wzorów użytkowych oraz liczby projektów realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Na ocenę warunków studiowania (15 procent oceny końcowej) złożyły się m.in. dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, obszerność zbiorów drukowanych i elektronicznych oraz warunki korzystania z bibliotek, możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych.

Stopień umiędzynarodowienia studiów (15 procent oceny końcowej) zbadano, biorąc pod uwagę m.in. programy studiów prowadzone całkowicie w językach obcych, programy wymiany studenckiej, wielokulturowość środowiska studenckiego czy liczbę nauczycieli akademickich-cudzoziemców.

Nieco inne kryteria - ze względu na specyfikę uczelni - zastosowano dla niepublicznych uczelni magisterskich i licencjackich oraz państwowych wyższych szkół zawodowych.

Ranking uczelni akademickich

Uniwersytety

Uczelnie techniczne

Uczelnie ekonomiczne

Uczelnie medyczne

Uczelnie rolnicze

Uczelnie pedagogiczne

Akademie wychowania fizycznego

Niepubliczne uczelnie magisterskie

Niepubliczne uczelnie licencjackie

Państwowe wyższe szkoły zawodowe

Rzeczpospolita
Radio Muzyka Fakty