Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął już wniosek gminy Raciechowice o zasiłki do 6 tys. złotych dla poszkodowanych z powodu ostatnich ulew. "Wójt gminy zawnioskował o 300 tys. złotych dla 50 gospodarstw, które ucierpiały. Te środki już przekazaliśmy na rachunek gminy" - informują małopolscy urzędnicy.

Do godziny 12 w poniedziałek wnioski złożyły kolejne samorządy (Tymbark, Mszana Dolna (gmina), Łapanów. "Aktualnie są one przez nas rozpatrywane, przelewy wykonamy niezwłocznie" - twierdzi Małopolski Urząd Wojewódzki.

"Wszystkie poszkodowane gminy zostały przez nas poinformowane telefonicznie (zarówno Wójt, jak i ośrodek pomocy społecznej) o konieczności pilnego przesłania wstępnego wniosku o środki finansowe. Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymały też od nas e-mail z procedurą i wzorem wniosku niezbędnego do pełnego rozliczenia otrzymanych środków" - zaznaczają w komunikacie pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Osoby, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej
- informują urzędnicy.

Jaka pomoc i dla kogo?

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych.

W przypadku budynków gospodarczych "służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby lub rodziny" wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody.

Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Łapanów: Ponad 70 gospodarstw podtopionych. "Władza o nas zapomniała"

Liczenie strat i sprzątanie, ale także obawy o pogodę - tak wygląda poniedziałek w Łapanowie. W niedzielę po nocnych ulewach wezbrana woda przelała wał przeciwpowodziowy na rzece Stradomka. Rozlała się po miejscowości i na okoliczne pola - niektóre niżej położone budynki zalane zostały nawet na wysokość dwóch metrów. Podtopionych zostało ponad 70 gospodarstw.