Wobec 6723 osób policja i inne uprawnione służby wystąpiły w ubiegłym roku o zarządzenie podsłuchu. Faktycznie jednak samych podsłuchów było więcej, bo wnioski mogły dotyczyć tej samej osoby kilka razy - np. gdy korzystała z kilku telefonów - poinformował przed senacką komisją praw człowieka, praworządności i petycji pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz.

Z informacji wynika, że w 2010 roku wszystkie uprawnione organy - a więc policja i pozostałe służby - skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 6723 osób. Wobec 6453 osób sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną. Odmówił - wobec 52 osób. Z kolei w przypadku 218 osób zgody na wnioski o kontrolę operacyjną nie wyraził prokurator.

Policja wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 5824 osób. Wnioski Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i CBA dotyczyły łącznie 1129 osób.