1 stycznia wchodzi w życie ustawa o repatriacji. Umożliwi ona powrót do kraju Polakom, którzy pozostali po drugiej wojnie światowej na Wschodzie.

Chodzi zwłaszcza o osoby, które znalazły się w azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych, nie mogły nigdy powrócić do Polski. Ustawa określa zasady nabycia obywatelstwa, prawa repatriantów i tryb udzielania im pomocy. Osoba, która ubiega się o repatriację, musi wykazać, że jedno z jej rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej i musi wykazać swój związek z polskością. Nie dostaną obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji ludzie, którzy w latach 1944-1957 repatriowały się z Polski do ówczesnych republik radzieckich: Białoruskiej i Ukraińskiej.

01:00