Rzecznik Dyscyplinarny sędzia Piotr Schab skierował wnioski do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych czwórki sędziów. "Rzecznicy dyscyplinarni będą konsekwentnie podejmować działania wobec sędziów biorących udział w anarchizacji prawa" - poinformował zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik.

Zapewniam - rzecznicy dyscyplinarni będą konsekwentnie podejmować działania wobec sędziów biorących udział w anarchizacji prawa @SchabPiotr skierował wnioski do @SNIzbaDysc o zawieszenie w czyn. służb. Anny B.-C., Rafała L., Kazimierza W. oraz Wojciecha M. - napisał Przemysław Radzik na Twitterze.

Załączył też link do komunikatu sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziów.

Co Rzecznik Dyscyplinarny zarzuca sędziom?

Sędzia Schab poinformował, że skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wnioski o zawieszenie w czynnościach służbowych czwórki sędziów: Rafała L., Kazimierza W. i Wojciecha M. - sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Anny B.-C., sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie. Piotr Schab wnioskuje też o obniżenie wysokości wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.

Obwinieni sędziowie Rafał L., Kazimierz W. i Wojciech M., stoją pod zarzutem popełnienia deliktu dyscyplinarnego o znamionach ściganego z urzędu przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego, natomiast obwiniona sędzia Anna B.-C. pod zarzutem popełnienia pięciu przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), z których trzy stanowiły o jednoczesnym wyczerpaniu znamion części dyspozytywnej wskazanego występku z art. 231 § 1 Kodeksu karnego - podał sędzia Schab.

Wskazał, że podstawę prawną każdego z wniosków stanowił przepis Prawa o ustroju sądów powszechnych zgodnie, z którym sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a podejmując tego rodzaju rozstrzygnięcie obniża w granicach od 25 do 50 proc. wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.


Czego dotyczą zarzuty?

Pod koniec sierpnia sędzia Anna B. C. - z jednego z wydziałów odwoławczych warszawskiego SO - w jednej ze spraw była przewodniczącą trzyosobowego składu sędziowskiego. Odroczyła rozprawę i odmówiła orzekania razem z sędzią Przemysławem Radzikiem, który też był w tym składzie.

We wrześniu sędzia B.-C. odmówiła orzekania w sprawie, w której w składzie orzekającym był inny zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Michał Lasota. Warszawska sędzia zadała też wówczas pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące m.in. statusu KRS wybranej przez Sejm oraz kompetencji ministra sprawiedliwości w zakresie m.in. delegowania sędziów. Na początku grudnia sędzia Schab informował, że sędzi przedstawiono zarzuty pięciu przewinień dyscyplinarnych.

Schab przekazał pod koniec listopada, że przedstawił sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie: Rafałowi L., Wojciechowi M. i Kazimierzowi W., zarzuty przewinień dyscyplinarnych ws. odroczenia we wrześniu rozprawy odwoławczej, w celu ustalenia czy asesor orzekający w I instancji został właściwie powołany.