Regulamin "GORĄCA LINIA RMF FM"

I. OGÓLNE ZASADY "GORĄCA LINIA RMF FM"


1. "GORĄCA LINIA RMF FM" jest prowadzona przez Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660949 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie. NIP: 677-00-72-027 (zwaną dalej: RMF FM).
2. "GORĄCA LINIA RMF FM" umożliwia przekazanie do publikacji na stronie serwisu internetowego RMF FM pod adresem: www.rmf.fm, www.rmf24.pl lub twojezdrowie.rmf24.pl - materiałów redakcyjnych, w tym zdjęć cyfrowych, także w formie wiadomości MMS (zwanych dalej: Zdjęciem lub łącznie Zdjęciami), filmów reporterskich o objętości nie większej niż 10MB w formacie .avi, .mpeg, .mov, .mp4, długości max. 10 minut (zwanych dalej: Filmem lub łącznie Filmami) oraz artykułów, opinii, felietonów i innych form literackich w postaci tekstowej (zwanych dalej: Tekstem lub łącznie Tekstami) dotyczących bieżących wydarzeń - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie "GORĄCA LINIA RMF FM" (zwanym dalej Regulaminem).
3. Zdjęcia, Filmy i Teksty zwane są dalej łącznie Materiałem Prasowym lub łącznie Materiałami Prasowymi.
4. Osoba, która za pośrednictwem funkcjonalności „GORĄCA LINIA RMF FM”, w sposób wskazany w pkt. 1 części 2 Regulaminu (zwana dalej: AUTOREM) dokonuje tego w celu jego publikacji m.in. na stronie www.rmf.fm, www.rmf24.pl lub twojezdrowie.rmf24.pl i udziela tym samym dla RMF FM nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych Materiałów Prasowych na następujących warunkach:
4.1 Licencja upoważnia do korzystania z Materiałów Prasowych przez czas nieokreślony (okres licencji);
4.2 Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
a/ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiału Prasowego - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Materiału Prasowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b/ w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał Prasowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
c/ w zakresie rozpowszechniania Materiału Prasowego w sposób inny niż określony pod lit. b/ powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet (m.in. na stronach www.rmf.fm, www.rmf24.pl, twojezdrowie.rmf24.pl), a także publiczne udostępnianie Materiału Prasowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.3 Licencja upoważnia do korzystania z Materiału Prasowego na terytorium obejmującym obszar całego świata.
4.4 Dodatkowo AUTOR korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
a/ wyraża zgodę na dokonywanie przez RMF FM, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA, opracowań Materiału Prasowego, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania do wymogów "GORĄCA LINIA RMF FM" i miejsca publikacji, przekształcenia Materiału Prasowego do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez RMF FM, zmniejszaniu, skracaniu, zwiększaniu, uzupełnianiu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez RMF FM z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 4.2 powyżej;
b/ zezwala RMF FM na wykonywanie zależnych praw autorskich do Materiału Prasowego, w tym w szczególności do zezwalanie na korzystanie z opracowań Materiału Prasowego oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 4.2 powyżej;
c/ upoważnia RMF FM do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Materiału Prasowego publiczności, a także jego udostępnianiu bądź to anonimowo bądź też z podaniem nazwiska i/lub pseudonimu AUTORA,
d/ upoważnia RMF FM do zniszczenia utrwalenia Materiału Prasowego dokonanego przez RMF FM bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA,
5. Przesłanie Materiału Prasowego z wykorzystaniem "GORĄCEJ LINIA RMF FM" jest jednoznaczne ze złożeniem przez AUTORA oświadczenia, że:
a/ jest wyłącznym autorem przesłanego Materiału Prasowego, posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiału Prasowego, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Materiału Prasowego nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do RMF FM z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez RMF FM przekazanych przez AUTORA uprawnień,
b/ osoby występujące na Zdjęciach i/lub w Filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację Zdjęcia i/lub emisję Filmu i stwierdziły że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.
c/ AUTOR na każde żądanie RMF FM przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
6. AUTOR przesyłając RMF FM Materiał Prasowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do RMF FM, zobowiązuję się zwolnić RMF FM z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. AUTOR ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do RMF FM.
7. RMF FM zastrzega, że wyboru nadesłanych Materiałów Prasowych nadesłanych przez AUTORA dokonuje redakcja "GORĄCEJ LINII RMF FM". Redakcja "GORĄCEJ LINII RMF FM" podejmuje również decyzję o opublikowaniu danego Materiału Prasowego. RMF FM ma prawo nieopublikowania Materiału Prasowego bez konieczności podania uzasadnienia.

II. ZASADY PRZESYŁANIA ZDJĘĆ I/LUB FILMÓW


1. Przesyłanie Materiału Prasowego do "GORĄCEJ LINII RMF FM" następować może wyłącznie w poniższych formach:
a/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail: fakty@RMF.fm
b/ za pośrednictwem wiadomości MMS na numer telefonu 600-700-800 lub w/w adres poczty e-mail,
c/ za pośrednictwem formatki na stronie https://www.rmf24.pl/goraca-linia/przeslij-fakt (dalej: Formatka).
2. Zdjęcie i/lub Film przesłany przez AUTORA na stronę "GORĄCEJ LINII RMF FM" może zawierać tytuł Zdjęcia i/lub Filmu będący jednocześnie opisem przedstawionego zdarzenia.
3. Przesyłając Materiał Prasowy do "GORĄCEJ LINII RMF FM" za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub Formatki AUTOR zobowiązany jest podać adres e-mail oraz pseudonim (nick) lub imię i nazwisko AUTORA. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie w celu niezbędnych kontaktów z AUTORAMI oraz oznaczania Materiału Prasowego.
4. AUTOR przesyłając Zdjęcie i/lub Film wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony RMF na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza Formatki.
6. AUTOR przesyłając Materiał Prasowy potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie w przypadku przesyłania Materiału Prasowego za pośrednictwem Formatki, AUTOR musi zaakceptować treść Regulaminu, żeby jego Materiał Prasowy mógł być przyjęty przez RMF FM.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. RMF FM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie https://www.rmf24.pl/goraca-linia.
3. RMF FM zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania strony "GORĄCA LINIA RMF FM" lub całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.Radio Muzyka Fakty