Regulamin "GORĄCA LINIA RMF FM"

 1. OGÓLNE ZASADY "GORĄCA LINIA RMF FM"

  • "GORĄCA LINIA RMF FM" jest prowadzona przez Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660949 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie. NIP: 677-00-72-027 (zwaną dalej: "RMF FM").
  • "GORĄCA LINIA RMF FM" umożliwia publikację zdjęć cyfrowych, w tym także w formie wiadomości MMS (zwanych dalej: Zdjęciem lub łącznie Zdjęciami) oraz filmów reporterskich o objętości nie większej niż 10MB w formacie .avi, .mpeg, .mov, .mp4, długości max. 10 minut (zwanych dalej: Filmem lub łącznie Filmami), dotyczących bieżących wydarzeń na stronie serwisu internetowego RMF FM pod adresem www.rmf24.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie "GORĄCA LINIA RMF FM" (zwanym dalej "Regulaminem").
  • Osoba fizyczna przesyłając Zdjęcie i/ lub Film w sposób wskazany w punkcie 1 części II Regulaminu, w celu umieszczenia na stronie www.rmf24.pl (zwana dalej: "AUTOREM") udziela RMF FM, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia i/lub Filmu na następujących warunkach:
   • Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu przez czas nieokreślony (okres licencji);
   • Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu na stronie serwisu internetowego www.rmf24.pl;
   • Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
    • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia i/lub Filmu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zdjęcia i/lub Filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie i/lub Film utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
    • w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia i/lub Filmu w sposób inny niż określony pod lit. b. powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Zdjęć i/lub Filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
   • Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu na terytorium obejmującym obszar całego świata.
  • Dodatkowo AUTOR korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
   • wyraża zgodę na dokonywanie przez RMF FM, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA, opracowań Zdjęcia i/lub Filmu, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania Zdjęcia lub Filmu do wymogów "GORĄCA LINIA RMF FM", przekształcenia Zdjęcia i/lub Filmu do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób wybrany przez RMF FM, w stosunku do Zdjęć zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez RMF FM z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 3c powyżej;
   • zezwala RMF FM na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Zdjęcia i/lub Filmu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 3c powyżej;
   • upoważnia RMF FM do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Zdjęcia i/lub Filmu publiczności, a także udostępnieniu Zdjęcia i/lub Filmu bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub pseudonimu AUTORA,
   • upoważnia RMF FM do zniszczenia utrwalenia Zdjęcia i/lub Filmu dokonanego przez RMF FM bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA,
   • przenosi na RMF FM prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zdjęcia i/lub Filmu,
  • Jednocześnie AUTOR oświadcza, że:
   • jestem wyłącznym autorem przesłanego Zdjęcia i/lub Filmu/posiadam wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia i/lub Filmu, osobiście i samodzielnie zarządzam własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Zdjęcia i/lub Filmu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do RMF FM z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez RMF FM przekazanych przez AUTORA uprawnień,
   • osoby występujące na Zdjęciach i/lub w Filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację Zdjęcia i/lub emisję Filmu i stwierdziły że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.
   • AUTOR na każde żądanie RMF FM przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
  • AUTOR przesyłając RMF FM Zdjęcie i/lub Film ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do RMF FM, zobowiązuję się zwolnić RMF FM z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
  • RMF FM zastrzega, że wyboru Zdjęć i Filmów nadesłanych przez AUTORA dokonuje redakcja "GORĄCEJ LINII RMF FM". Redakcja "GORĄCEJ LINII RMF FM" podejmuje również decyzję o opublikowaniu Zdjęć lub emisji Filmu. RMF FM ma prawo nieopublikowania Zdjęcia i/lub niewyemitowania Filmu nadesłanego przez AUTORA bez konieczności podania uzasadnienia.
 2. ZASADY PRZESYŁANIA ZDJĘĆ I/LUB FILMÓW

  • Przesyłanie Zdjęć i/lub Filmów na stronę "GORĄCEJ LINII RMF FM" następować może wyłącznie w poniższych formach:
  • Zdjęcie i/lub Film przesłany przez AUTORA na stronę "GORĄCEJ LINII RMF FM" może zawierać tytuł Zdjęcia i/lub Filmu będący jednocześnie opisem przedstawionego zdarzenia.
  • Przesyłając Zdjęcie i/lub Film na stronę "GORĄCEJ LINII RMF FM" za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub Formatki AUTOR zobowiązany jest podać adres e-mail oraz pseudonim (nick) lub imię AUTORA. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie w celu niezbędnych kontaktów z AUTORAMI oraz oznaczania Nickiem lub imieniem Zdjęć i/lub Filmów.
  • AUTOR przesyłając Zdjęcie i/lub Film wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony RMF na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza Formatki.
  • Klauzula zgody: "Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony RMF."
  • AUTOR przesyłając Zdjęcie i/lub Film potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie w przypadku przesyłania Zdjęć i/lub Filmów za pośrednictwem Formatki, AUTOR musi zaakceptować treść Regulaminu, żeby jego Zdjęcie i/lub Film mogły być przyjęte przez RMF.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • RMF zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
  • Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie http://www.rmf24.pl/goraca-linia.
  • RMF zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania strony "GORĄCA LINIA RMF FM" lub całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.
Radio Muzyka Fakty