Trybunał Konstytucyjny zbada jutro, czy finansowanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników - bez względu na ich status materialny - jest zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego ocenie obowiązujące od sześciu lat rozwiązanie jest sprzeczne z ustawą zasadniczą, bo faworyzuje jedną grupę społeczną.

W ocenie RPO według konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, zobowiązania poszczególnych osób powinno być uzasadnione sytuacją, w jakiej się znajdują. Tymczasem składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników finansowane są z budżetu państwa. Do grupy tej ustawodawca zaliczył rolników i ich domowników, którzy osiągają przychody z tytułu prowadzonej działalności rolnej oraz otrzymywanych powszechnie dotacji finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Według Rzecznika nie można uznać za sprawiedliwe społecznie oraz zgodne z zasadą równości faworyzowanie przez ustawodawcę rolników i ich domowników, niezależnie od ich statusu materialnego, a dyskryminowanie osób, które pracują na etacie, prowadzą działalność gospodarczą, czy pobierają emerytury i renty.

RPO ocenia, że nie znajduje żadnego uzasadnienia dla finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne osób niejednokrotnie bardzo zamożnych z tego tylko powodu, że są rolnikami.