Ekspert do spraw spec-służb Piotr Niemczyk nie wyklucza, że akcja czeczeńskich uchodźców, którzy próbowali przedrzeć się z Polski do Strasburga, była inspirowana. Świadczyć o tym mogą ostatnie żądania cudzoziemców, grożących samobójstwami.

Przedstawiciele czeczeńskich uchodźców na spotkaniu z polskimi władzami zażądali możliwości wyjazdu za granicę pociągiem, uwolnienia z aresztu osób zatrzymanych po wtorkowym proteście, a także przeprosin od prezydenta Kaczyńskiego. Na spełnienie tych żądań dali 72 godziny - jeśli nie - zapowiedzieli samobójstwa.

Piotr Niemczyk twierdzi, że takie stawianie sprawy zaszkodzi uchodźcom w Polsce, bo ich postulaty są nie do spełnienia, ze względu na nasze jak i międzynarodowe prawo. "Jeśli to nie jest głupota, to ktoś ich inspiruje" - mówił mi Niemczyk. A kto? "Ktoś, komu zależy, by zrazić obywateli Rosji do Polski, by dysydenci, osoby, które mają na pieńku z Moskwą, nie szukały u nas pomocy" - dodaje.

TO SPRAWA DLA ABW

Jak twierdzi ekspert - sprawą na pewno zajmuje się już ABW. "Jeśli ktoś grozi samobójstwem, to trzeba sprawdzić, czy nie ma czasem na myśli samobójczego zamachu" - uważa Piotr Niemczyk. Jak dodaje - te żądania należy traktować w kategoriach politycznych, a także kontekście bezpieczeństwa państwa.

Posłuchaj o możliwych hipotezach

ODPOWIEDŹ ABW

Zadałem kilka pytań w związku ze sprawą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a konkretnie:

1. Czy ABW prowadzi jakieś działnia w związku z tą sprawą

2. Czy udało się ustalić osoby, które dowodzą tym "buntem"

3. Czy badane są wątki zewnętrznej inspiracji działań tej grupy.

4. Czy te osoby, które się "zbuntowały" są pod jakimś szczególnym nadzorem, czy choćby w 

zainteresowaniu ABW.

Oto odpowiedź:

Szanowny Panie Redaktorze!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o ABW

oraz AW, do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy:

1)rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa,

2)rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:

a)szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,

b)godzących w podstawy ekonomiczne państwa,

c)korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,

d)w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,

e)nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym oraz ściganie ich sprawców,

3)realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,

4)uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego,

5)podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Niestety, ze względu na ograniczenia natury prawnej (załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych), ABW nie może przekazywać do publicznej wiadomości informacji, którymi dysponuje w związku z realizacją swoich ustawowych zadań.

Rzecznik Prasowy ABW

ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska