Matura 2015. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zmianach

Środa, 15 kwietnia 2015 (20:33)

Egzamin dojrzałości tuż, tuż! W tym roku - ze sporymi zmianami dla maturzystów z liceów ogólnokształcących. Jak będzie wyglądać ta nowa formuła? Przeczytajcie koniecznie!

Na poziomie rozszerzonym - obowiązkowy dodatkowy przedmiot

Chcesz zdać maturę, musisz wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Oprócz tego oczywiście, każdy maturzysta powinien przystąpić do egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki (wszystkie na poziomie podstawowym) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego (bez określania poziomu). 

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Bez progu zaliczenia na poziomie rozszerzonym

By zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej. Nie ma natomiast wyznaczonego poziomu zaliczenia w przypadku przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Wynik ten nie ma bowiem wpływu na zdanie lub niezdanie egzaminu maturalnego. Ma on jedynie posłużyć szkołom wyższym do celów rekrutacyjnych. 

Przedmioty do wyboru będą zdawane tylko na jednym poziomie

Wcześniej maturzysta mógł wybrać, czy chce zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym, czy na poziomie rozszerzonym. Od tego roku dla przedmiotów dodatkowych będzie jeden poziom - odpowiadający podstawie programowej każdego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.

Koniec z prezentacjami!

Na egzamin ustny z języka polskiego już nie trzeba przygotowywać prezentacji. Teraz ta część będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎Jak czytamy na stronie CKE, maturzysta będzie losował - nieznane mu wcześniej - zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ Zadaniem zdającego będzie - po 15-minutowym przygotowaniu - wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ 

Ocenianie holistyczne. Czyli rezygnacja z klucza

Sporo zmianą jest fakt, że maturzyści w tym roku nie będą już oceniani według ściśle określonego klucza odpowiedzi. Zamiast tego, egzaminator będzie oceniał pracę holistycznie. To oznacza, że premiowane przede wszystkim będzie twórcze myślenie i prawidłowe podejście do zagadnienia, a także metoda, jakiej zdający użyje, aby postawione przed nim zadanie rozwiązać. 

Świadectwo dojrzałości będzie zawierać szczegółowe wyniki. Te z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎

Przez cały czas trwania matur na naszej stronie będziemy publikować arkusze egzaminacyjne i ich rozwiązania.

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2015