W środę m.in. w Warszawie rusza rekrutacja do przedszkoli dla dzieci, które wcześniej nie były objęte wychowaniem przedszkolnym. W tym roku po raz pierwszy nabór odbywa się w oparciu znowelizowaną ustawę o systemie oświaty. Określono w niej kryteria pierwszeństwa przy przyjęciu.

Marzec i kwiecień to czas, kiedy większość samorządów przeprowadza rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wtedy też ruszają zapisy dzieci do I klas szkół podstawowych. Terminy obowiązujące na terenie każdej z gmin określone są w uchwałach podejmowanych przez rady gmin. Zgodnie z nowelizacją ustawy w pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się placówka. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wtedy najpierw przyjęte zostaną dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub niepełnosprawnych oboje rodziców, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców (obowiązuje definicja analogiczna jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami, określanymi przez gminę, tzw. kryteriami samorządowymi; nie może być ich więcej niż sześć. Jednym z nich musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica. Innym może być kryterium dochodowe. Gmina ma określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów. W ustawie zapisano, że może ubiegać się o przyjęcie do trzech placówek, chyba, że dany samorząd zdecyduje inaczej. Podobnie jak w latach ubiegłych w Warszawie zapisy prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice, którzy nie mają komputera lub nie potrafią wypełnić sami formularza, mogą się zgłosić do szkoły lub przedszkola, gdzie uzyskają pomoc. Formularz wypełniony w komputerze należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Od 5 do 11 marca rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkoli, mieli czas na potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego. 12 marca ruszą zapisy dla dzieci, które wcześniej nie chodziły do przedszkola. Na złożenie formularza rodzice będą mieli czas do 26 marca. W Warszawie można ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli i oddziałów w szkołach, nie obowiązuje również zasada "kto pierwszy ten lepszy" (data logowania i złożenia formularza w przedszkolu nie mają żadnego wpływu na kolejność przyjęcia dziecka). 

Czy moje dziecko ma szansę?

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych przez nich podczas rekrutacji. I tak z tytułu obowiązujących w całym kraju kryteriów (wielodzietności w rodzinie, niepełnosprawność, samotnego rodzicielstwo, objęcia pieczą zastępczą) dziecko otrzyma po 128 punktów. W takim przypadku do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

W stolicy wprowadzono też lokalne kryteria. Dodatkowe punkty mogą dostać dzieci pięcioletnie (urodzone w 2009 r.) i sześcioletnie (urodzone w drugiej połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (64 punkty). Dodatkowe punkty dziecko może dostać także, gdy jego rodzina objęta jest wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim (32 pkt.), rodzice pracują lub studiują (16 pkt.), rodzeństwo chodzi do tego samego przedszkola (8 pkt.), rodzice płacą podatki w Warszawie (4 pkt.). Wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie urodzone w drugiej połowie roku mają zapewnione miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka. Miejsca muszą być zapewnione także dla wszystkich dzieci sześcioletnich urodzonych w pierwszej połowie roku, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rekrutacja w Białymstoku: Miejsc nie starczy dla każdego

W Białymstoku już rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli. Niestety wiadomo też, że trzy i pół tysiąca miejsc nie wystarczy dla wszystkich chętnych. Według wstępnych wyliczeń w naborze może wziąć udział nawet cztery tysiące dzieci, a więc dla kilkuset zabraknie miejsca. W pierwszej kolejności będą przyjmowani chętni z rodzin wielodzietnych, zastępczych lub wychowywane przez samotnego rodzica. Dodatkowe punkty dostaną także maluchy, których rodzeństwo uczy się już w danym przedszkolu oraz kiedy zarejestrowane jest w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny.

Rodzice  zapisujący dziecko po raz pierwszy mogą zgłosić się po "Kartę zapisu dziecka do przedszkola" do dowolnej placówki. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku  komputerowego) podpisany wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru do 31 marca. Wyniki rekrutacji będą znane 16 kwietnia.