Stopy procentowe bez zmian. RPP spodziewa się inflacji powyżej 3,5 proc.

Środa, 5 maja (18:46)

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie; referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie. Napisano także, że w najbliższych miesiącach wskaźnik inflacji prawdopodobnie utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. RPP oczekuje obniżenia się inflacji w przyszłym roku.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, tym samym stopa referencyjna nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu RPP, napływające dane dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce wskazują na poprawę koniunktury, przy utrzymującym się silnym zróżnicowaniu między sektorami. Wskazano, że w marcu roczna dynamika produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej istotnie wzrosła, co częściowo wynikało z efektów bazy związanych ze spadkiem tych kategorii po wybuchu pandemii w marcu 2020 r.

Jednocześnie nadal wyraźnie ujemna była roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej. Towarzyszył temu spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, przy jednoczesnym wzroście rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze - zauważono.

W komunikacie przypomniano, że inflacja w Polsce wyniosła w kwietniu 2021 roku - według wstępnego szacunku GUS — 4,3 proc. r/r. Do wzrostu inflacji przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany z wyraźnie wyższymi niż przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych, a także wzrost cen żywności. Jednocześnie, jak zastrzeżono, roczny wskaźnik inflacji był nadal podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku roku oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci. RPP wskazała, że to czynniki, które - podobnie jak wzrost cen surowców - są niezależne od krajowej polityki pieniężnej.

W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także nadal wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, w tym wzrost kosztów transportu i przejściowe zakłócenia w globalnych sieciach dostaw - czytamy w komunikacie.

Wyżej wymienione czynniki przyczynią się prawdopodobnie do utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół - PAP). Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji - napisano.

Według RPP kształtowanie się inflacji w przyszłym roku będzie zależało od trwałości ożywienia koniunktury, w tym od przyszłej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu programów pomocowych.

Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą - przyznaje RPP.

 Zdaniem Rady, pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą nadal działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub.r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej.

Tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego - podkreślono.

Jednocześnie poinformowano, że NBP dalej będzie skupywał obligacje skarbowe od banków na rynku wtórnym, by utrzymać płynność sektora i wzmocnić oddziaływanie obniżenia stóp procentowych na gospodarkę.

Jednocześnie bank centralny zastrzegł, że może stosować interwencje na rynku walutowym. Ostatni raz NBP dokonał tego w grudniu - złoty osłabił się względem euro, co zdaniem banku miało wzmocnić eksport. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych - czytamy.

Dodano, że NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia

Adam Zygiel