Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. vW przyjętych na zakończenie poniedziałkowych obrad uchwałach Zgromadzenie popiera także m.in. wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, wyrażone przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z 24 maja, wraz z wezwaniem jej do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji. Wyraża także zdecydowany sprzeciw wobec insynuacji zawartej w wywiadzie premiera Mateusza Morawieckiego z 13 czerwca dla "Gazety Polskiej", jakoby wśród sędziów sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza.

"Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Krakowie popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego wstrzymującego jej wykonywanie, zanim po 3 lipca dojdzie do zmian składu Sądu Najwyższego, które podporządkują go czynnikowi politycznemu, podobnie jak uprzednio stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i Krajową Radą Sądownictwa" - napisano w pierwszej uchwale.

Kolejne uchwały dotyczą poparcia wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej oraz sprzeciwu wobec sugerowania przez premiera Mateusza Morawieckiego działania wśród krakowskich sędziów zorganizowanej grupy przestępczej. Zdaniem Zgromadzenia, wypowiedzi premiera Morawieckiego oraz wypowiedź Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z 25 maja "naruszają zasadę domniemania niewinności, zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej, a także dobre imię sędziów okręgu krakowskiego".

"Fakt, że kilku dyrektorom sądów okręgu krakowskiego postawiono zarzuty w żaden sposób nie przekłada się na odpowiedzialność sędziów.(...) Próby przypisania odpowiedzialności zbiorowej całym grupom zawodowym zasługują na potępienie jako charakterystyczne dla systemów autorytarnych i totalitarnych" - napisali sędziowie w uchwale.

W kolejnej uchwale obradujący sędziowie "krytycznie oceniają nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającą nowy skład kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącymi uchybieniami standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie regulacji przejściowej rozstrzygającej, czy wybór członków kolegium na nowych zasadach przerywa kadencję dotychczasowego składu kolegium". Z uwagi na te braki Zgromadzenie stoi na stanowisku, że kadencja dotychczasowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie nie uległa przerwaniu.

W piątej uchwale zgromadzenie "wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, gdyż nałożony przez art. 82 c ustawy o ustroju sądów powszechnych obowiązek w tym zakresie narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji RP". Po raz kolejny zgromadzenie krakowskich sędziów wyraża także pogląd, że wprowadzony ostatnimi zmianami ustaw o Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów powszechnych nowy tryb postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom "zmierza do wytworzenia efektu mrożącego wśród sędziów i ich podporządkowania władzy wykonawczej".

"W związku z zapowiedziami wystosowania zaproszenia przez nowo powołaną KRS do sędzi Beaty Morawiec celem wyjaśnienia sytuacji dotyczącej sądów krakowskich oświadczamy, że w obronie wolnych sądów oraz przeciwko niekompetencji osób powołanych na stanowiska Prezesów sądów powszechnych, występuje zdecydowana większość sędziów Okręgu Krakowskiego, a nie tylko sędzia Beata Morawiec" - napisano w szóstej uchwale.

Sędziowie wskazują, że "w związku z tym do przedstawienia swoich racji uprawnieni są reprezentanci sędziów okręgu krakowskiego". Ich zdaniem "zaproszenie sędzi Beaty Morawiec nie ma na celu wysłuchania ich racji, a jest próbą nieuzasadnionego przedstawienia sprawy jako konfliktu personalnego między obecną a byłą prezes SO". "Pomimo uzasadnionych wątpliwości, czy obecny KRS został wybrany w sposób zgodny z Konstytucją, jesteśmy za publicznym przestawieniem stanowiska krakowskich sędziów odnośnie sposobu zarządzania sądami okręgu krakowskiego. Jesteśmy gotowi na rozmowę z udziałem członków KRS na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Krakowie, bądź na plenarnym posiedzeniu z udziałem członków nowo powołanego KRS, w którym udział weźmie reprezentacja sędziów okręgu krakowskiego" - deklarują w uchwale przedstawiciele krakowskich sędziów.

W kolejnej uchwale zobowiązują Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Jednocześnie upoważniają stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści przetłumaczonych uchwał zagranicznym organizacjom, instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom zajmującym się monitorowaniem praworządności oraz ochroną niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Treść przyjętych przez Zgromadzenie uchwał przekazał dziennikarzom rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzia Dariusz Mazur. Jak poinformował, podczas zgromadzenia wybrano trzech kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz 40 przedstawicieli na Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie przyszłej kadencji.