Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy mają usprawnić obrót gospodarczy i ułatwić ustanawianie zabezpieczenia hipotecznego. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Kredytobiorca będzie mógł zabezpieczyć jedną hipoteką zwykłą kwotę główną kredytu oraz jego odsetki, w tym odsetki określone według zmiennej stopy oprocentowania.

Nie trzeba będzie zmieniać wpisu dotyczącego odsetek od hipoteki tylko dlatego, że zmieniła się ich wysokość lub stopa procentowa. Obowiązywałby przy tym warunek, że odsetki te nie przekroczą limitu określonego we wpisie.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że hipoteką kaucyjną, powstałą na podstawie umowy, będzie można zabezpieczyć więcej niż jedną wierzytelność przyszłą o nieokreślonej wysokości, pod warunkiem, że te wierzytelności będą przysługiwać temu samemu wierzycielowi. To ułatwienie ma służyć przedsiębiorcom korzystającym z kredytu odnawialnego. Obecnie jedną hipoteką zabezpiecza się tylko jedną wierzytelność.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w razie podziału nieruchomości hipoteka obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Jeśli budynek mieszkalny jest obciążony hipoteką, to są nią również obciążone poszczególne mieszkania. Nowelizacja zakłada, że jeżeli podział nieruchomości będzie polegał na ustanowieniu odrębnej własności lokali, to hipoteka ulegnie podziałowi. Sposób jej podziału zostanie określony w umowie ustanawiającej hipotekę.

W przypadku braku takich postanowień powstanie hipoteka łączna, a nabywcy nieruchomości przysługiwać ma prawo dokonania jej podziału.

Dzięki tym przepisom nabywcy domów jednorodzinnych lub mieszkań nie musieliby być narażeni na obciążenie ich nieruchomości hipoteką łączną w przypadkach, gdy sami wywiązali się ze swoich zobowiązań np. wobec spółdzielni mieszkaniowej, czy dewelopera.