Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z tą nowelizacją, w szkołach podstawowych i w gimnazjach będą obowiązkowe jednolite stroje szkolne.

W szkołach ponadgimnazjalnych o wprowadzeniu mundurków zdecydować będzie dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Tworzenie takich rad w szkołach publicznych będzie obligatoryjne.

W nowelizacji zapisano także, że raz na trzy lata szkoły będą wybierać do trzech podręczników do każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia. Zasada ta będzie wprowadzana stopniowo: od roku szkolnego 2007-2008 stosować się ją będzie poczynając od klasy I i IV szkoły podstawowej oraz od klasy I pozostałych typów szkół. W pozostałych klasach do zakończenia kształcenia na danym etapie edukacyjnym szkoły będą mogły wybrać więcej niż trzy podręczniki do każdego przedmiotu.

Dyrektorzy szkół będą zobowiązani do działań ułatwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Wprowadzono ochronę nauczycieli podczas pełnienia obowiązków służbowych taką samą jak przewiduje w Kodeks karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z nowym prawem, szkoły mogą zostać zobligowane do założenia kamer monitorujących wejścia do nich oraz do zainstalowania i aktualizowania w komputerach szkolnych filtrów zabezpieczających przed dostępem w Internecie do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

Przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych przekazane ma zostać Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowym komisjom egzaminacyjnym. Jednocześnie egzaminy eksternistyczne, jako sposób uzyskiwania świadectwa ukończenia szkoły, ograniczone będą tylko do szkół, które prowadzą kształcenie ogólne, czyli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Umożliwiono również niepublicznym poradniom psychologiczno- pedagogicznym prowadzenie zajęć, mających na celu przygotowanie do nauki w szkole dzieci niepełnosprawnych (do tej pory takie zajęcia mogły prowadzić tylko poradnie publiczne).

Zmieniono także składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko kuratora oświaty, by wzmocnić głos administracji rządowej - ma być więcej przedstawicieli ministra edukacji i 

wojewody. Zwiększona ma też być rola organizacji harcerskich w życiu szkoły.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących egzaminów eksternistycznych - te wejdą w życie 1 lipca.