Zbliża się czas matur i coraz częściej pada pytanie – Jaki wybrać kierunek studiów? Jest to pierwsza poważna decyzja w dorosłym życiu młodego człowieka. Wybór kierunku studiów, obranie celu zawodowego są bardzo istotnym krokiem i będą miały duży wpływ na życie wybierającego. Dlatego warto zastanowić się dłużej nad tym wyborem i poszukać przydanych informacji, które w tym wyborze mogą pomóc.

Dynamiczny rozwój technologiczny będzie powodował bardzo duże zmiany w obszarze popytu na wybrane zawody. Eksperci z firmy analitycznej McKinsey & Company są zgodni, że aż 60% zawodów zostanie zastąpionych przez komputery. Do zagrożonych zawodów zaliczono między innymi taksówkarzy, analityków czy też dziennikarzy. Dlatego tak istotny jest dla młodego człowieka wybór odpowiedniej drogi kariery, a jednym z pierwszych etapów jest wybór kierunku studiów, które przygotują go na wyzwania stawiane przez nowy rynek pracy uwzględniający wymagania transformacji Industry 4.0, a w przyszłości Industry 5.0. Jakie kierunki studiów warto wybrać, aby podjąć wyzwanie dostarczenia wiedzy, umiejętności i kompetencji na przyszłym rynku pracy? Takie, które przygotują absolwentów do pracy w branżach i zawodach, które będą poszukiwane przez pracodawców i które zagwarantują dobre zarobki oraz wiele możliwości budowania kariery. Z raportu Hays z 2019 roku wynika, że procesy rekrutacyjne prowadzone w najbliższym czasie przez pracodawców będą dotyczyć przede wszystkim:

·       Produkcji,

·       Inżynierii,

·       IT,

·       Finansów i księgowości,

·       Sprzedaży Analiza preferencji pracodawców wskazuje, że od przyszłych absolwentów będą oni wymagać przede wszystkim umiejętności:

Oferta Politechniki Częstochowskiej i Wydziału Zarządzania wychodzi naprzeciw stawianym wymaganiom przez przyszłych pracodawców, dzięki ścisłej współpracy przy tworzeniu kierunków studiów oraz corocznej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. Aktualną odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na specjalistów są kierunki oferowane przez Wydział Zarządzania Politechnik Częstochowskiej, w tym dwa kierunki ukierunkowane  bardzo silnie na połączenie kompetencji inżynierskich i menedżerskich. 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ oraz BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Są to dwa kierunki oferujące możliwość nabycia kompetencji i umiejętności inżynierskich tzw. twardych, jak również miękkich związanych z umiejętnościami zarządzania zespołami ludzkimi, jak również projektami inżynierskimi. Dzięki takiemu połączeniu osiągamy efekt synergii i maksymalnego wykorzystania potencjału absolwentów tych kierunków na rynku pracy. Ścieżka kariery nie jest w tym przypadku ograniczona jedynie do ścieżki czysto technicznej, inżynierskiej, ale istnieje możliwość wyboru w dowolnym momencie ścieżki menedżerskiej, w której połączenie kompetencji miękkich-menedżerskich i inżynierskich może okazać się olbrzymim atutem. Oba oferowane maturzystą kierunki studiów wpisują się bardzo dobrze w transformację rynku pracy i są odpowiedzią Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na obecne i przyszłe wymagania pracodawców.  

Maturzyści, a także studenci często zadają nam pytanie:

"W jakich obszarach na pewno nie zabraknie pracy i czy można być pewnym, że nawet wiele lat po studiach będzie łatwo o pracę?"

Pytanie nie należy do prostych, my również zadajemy to pytanie przedsiębiorcom, właścicielom firm na platformie Rady Biznesu w celu jak najbardziej trafnego doboru treści programowych gwarantujących dostarczenie praktycznych kompetencji i umiejętności nie tylko wymaganych przez rynek dzisiaj, ale również jutro. Jest to jeden z elementów zarządzania, analizy i minimalizacji ryzyka, tą wiedzę z tego zakresu również przekażemy Wam, jeśli zaufacie nam i wybierzecie studia na przygotowanych dla Was wspólnie z pracodawcami kierunkach.

Studia na obu kierunku trwają 7 semestrów, a absolwent uzyskuje stopień inżyniera. W przypadku kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oferujemy również studia na magisterskie, po którym student absolwent uzyskuje stopień magistra. Obecnie trwają prace nad drugim stopniem skierowanym dla studentów kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją. Nasze studia są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, aby Ci z Was, którzy nie mają czasu na studia w tygodniu ze względu na inne obowiązki, np. pracę zawodową, mogli także skorzystać z naszej oferty.

Studia te skierowane są do osób, które nie boją się wyzwań oraz lubią rozwiązywać łamigłówki. Na poszczególnych zajęciach poznacie od strony praktycznej narzędzia i metody rozwiązywania różnorodnych problemów produkcyjnych, które są bardzo przydatne w każdym przedsiębiorstwie. Pokażemy Wam, jak można doskonalić proces produkcyjny czy projektować produkty, jak przeprowadzić różnego rodzaju kontrolę oraz jak ocenić efekt pracy. Wśród przedmiotów, które znajdują się w programie studiów na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją na szczególną uwagę zasługują między innymi:

·       Lean Manufacturing,

·       Six Sigma,

·       Symulacja komputerowa procesów produkcyjnych,

·       Harmonogramowanie i sterowanie produkcją,

·       Metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,

·       Marketing przemysłowy,

·       Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń.

Programy poszczególnych przedmiotów dobrane są do wymagań rynku i niejednokrotnie uzgadniane i walidowane przez pracodawców. Duży nacisk kładziemy jest na praktyczny aspekt zajęć, dlatego w ramach zajęć studenci uczestniczą w realizacji projektów i zajęciach laboratoryjnych. Dodatkowo mają szansę brać udział szkoleniach, organizowanych przez działające koła naukowe i stowarzyszenia branżowe działające przy Politechnice Częstochowskiej, które mogą być później pomocne w przyszłej karierze zawodowej. Warto wybrać ścieżkę anglojęzyczną na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją i podnieść swoje kompetencje i umiejętności w zakresie języka technicznego i terminologii inżynierii produkcji. To także możliwość poznania ludzi z różnych stron świata, ponieważ oprócz polskich studentów studiują także studenci z różnych krajów, a także studenci studiujący w ramach programu Erasmus.

Absolwent kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją jest przygotowany do: realizacji zadań z zakresu zarządzania jakością wyrobów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji i z zarządzania jakością. Autem na rynku pracy absolwenta tego kierunku jest jego elastyczność i otwartość umysłu na nowe rozwiązania i szukania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na styku różnych dyscyplin dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów. Typowymi miejscami zatrudnienia absolwenta mogą być: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe; jednostki projektowe, badawcze i doradcze zajmujące się inżynierią jakości i produkcji: jednostki gospodarcze oraz administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Więcej informacji na stronie rekrutacji:

http://www.rekrutacja.zim.pcz.pl/menu_id/137

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy również wpisuje się w ten nurt.  Na tym kierunku nie można się nudzić, co roku dokonujemy analizy aktualności programowych w celu jak najlepszego spełnienia wymagań przyszłego pracodawcy. Zmiany parku maszynowego, przepisów prawnych, wzrost poziomu automatyzacji czy też przyszłościowa synergiczna współpraca ludzi i maszyn (Industry 5.0) powodują ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z kompletacjami i umiejętnościami inżynierskimi.  Martwisz się, że praca będzie polegała tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i właściwej higieny w miejscu pracy, jesteś w błędzie. Obecnie zauważa się tendencje do obejmowania tym pojęciem coraz szerszego zakresu tematycznego.

Analizy wskazują, że za jakiś czas może całkowicie zniknie sentencja "i higiena pracy" i zostanie szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Studia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej uwzględniają taką możliwość i umożliwiają nabycie interdyscyplinarnych kompetencji i umiejętności. W przyszłości zawód tzw. behapowca, tak jak inne zawody, ulegnie przeobrażaniu. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent jest dobrze przygotowany na turbulentny rynek pracy dzięki kompetencjom i umiejętnością nabytym na podczas studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246 poz. 2467 i 2468) absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy może pracować na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp), starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp) oraz na głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp).

Więcej informacji na stronie rekrutacji:

http://www.rekrutacja.zim.pcz.pl/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy

Mamy nadzieję, że po tym artykule nie masz już żadnych wątpliwości i wybierzesz jeden z zaprezentowanych właśnie kierunków studiów.