15 stycznia ruszyła Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm. Wartość pomocy dla tych podmiotów wynosi 13 miliardów złotych, a termin składania wniosków mija 28 lutego. Zapoznaj się z odpowiedziami na najbardziej nurtujące kwestie.

Po zaledwie 4 dniach działania Tarczy Finansowej PFR pomoc trafiła już do 5153 firm, którym PFR wypłacił łącznie 889,7 mln zł. Średnio do jednej firmy trafiło więc ponad 172 tys. zł. W przedsiębiorstwach objętych pomocą pracuje blisko 26 tys. osób.

Subwencje otrzymało ponad 1450 restauracji i placówek gastronomicznych, 407 hoteli, 250 obiektów noclegowych oraz 240 niepublicznych szkół i firm związanych z edukacją.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest programem pomocowym w postaci subwencji dla mikrofirm oraz MŚP z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w ostatnich miesiącach ze względu na pandemię COVID-19. Podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla MŚP, wsparcie będzie udzielane szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości banków spółdzielczych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zawnioskować o pomoc, będą zobligowani do spełnienia określonych kryteriów, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Poniżej w 5 punktach wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia.

1. Czy moja firma kwalifikuje się jako mikrofirma czy MŚP?

O tym, czy firma kwalifikuje się jako Mikrofirma czy jako MŚP decydują dwa czynniki. Pierwszym jest zatrudnienie, natomiast drugim roczny obrót lub suma bilansowa. Firma, która na 31 grudnia 2019 r. zatrudniała od 1 do 9 pracowników (na podstawie umowy o pracę) oraz jej roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła kwoty 2 mln EUR traktowana jest jako Mikrofirma. Jeśli spełnione są oba te warunki - jest to mikrofirma. Trzeba również pamiętać, że jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. firma nie zatrudniała żadnego pracownika, bierzemy pod uwagę stan zatrudnienia na dzień 31 lipca 2020 r.

Natomiast jako MŚP traktujemy firmy zatrudniające na 31 grudnia 2019 r. do 249 osób (na podstawie umowy o pracę), których roczny obrót za 2019 r. nie przekraczał 50 mln EUR lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekraczała 43 mln EUR. Również w przypadku MŚP, jeśli firma na 31 grudnia 2019 r. nie zatrudniała żadnego pracownika, brane jest pod uwagę zatrudnienie na 31 lipca 2020 r.

Warunkiem pozytywnie rozpatrzonego wniosku o subwencję z programu pomocowego Tarczy PFR 2.0 jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika (choćby na część etatu) na dzień dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień - na dzień 31 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorca, który nie zatrudniał żadnych osób, nie może otrzymać wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR. Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

2. Ustalenie liczby pracowników na potrzeby wyliczenia wysokości subwencji

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej, pracownik oznacza osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy oraz na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jest osobą współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych - np. umowa zlecenia), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla 4 potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy.3. Jaki moja firma powinna mieć spadek obrotów, aby wniosek o subwencję został pozytywnie rozpatrzony?

Aby subwencja mogła zostać przyznana mikrofirmie, musi ona odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r

Aby subwencja mogła zostać przyznana MŚP, musi zostać odnotowany spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:  od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

4. Na co mogę przeznaczyć środki z tarczy PFR 2.0?

Subwencja dla Mikrofirm może zostać wykorzystana, w szczególności na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów wszelkich należności publicznoprawnych, kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Subwencja dla MŚP może być przeznaczona na finansowanie 70% Kosztów Stałych.

Zarówno w przypadku mikro firm jak i MŚP, zabronione jest dokonywanie świadczeń wypłacanych pracownikowi uznaniowo i innych wymienionych w karcie programu; transfer środków pochodzących z programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem; przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów; finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie.

5. Czy subwencja dla mojej firmy może zostać umorzona? Jeśli tak to w jaki sposób?

Oczywiście subwencja dla mikrofirmy bądź MŚP może zostać umorzona, wystarczy że zostaną spełnione należyte warunki. W przypadku mikrofirmy subwencja finansowa może być w całości umorzona, pod warunkiem utrzymania działalności  gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. (rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r.) oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. Umorzenie subwencji w przypadku MŚP również jest możliwe, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.(rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., w tym okresie nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja) oraz rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej po 31 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 r. (nie ma możliwości rekompensaty strat przekraczających otrzymane wsparcie, beneficjent wykazuje rzeczywistą stratę brutto  na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021r.).

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - podstawowe zasady

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz MŚP łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla Mikrofirm i 144 tys. zł dla MŚP.

Wnioski o umorzenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 będzie można składać po upływie roku od otrzymania subwencji.
Aktualna lista kodów PKD 45 branż (Stan na 14 stycznia 2021).

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 przewidziana jest również pomoc dla dużych przedsiębiorstw o wartości do ok. 20 miliardów złotych, dla wszystkich branż, których dotknęła pandemia COVID 19. Aktualnie czeka ona na notyfikację Komisji Europejskiej.

Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą wziąć udział w specjalnych webinariach informacyjnych. Terminy i zapisy dostępne są na stronie.