Najbardziej ufamy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, Jackowi Kuroniowi i

Hannie Gronkiewicz-Waltz - wynika z lipcowego sondażu Centrum Badania

Opinii Społecznej. Od trzech miesięcy rosną także notowania Bronisława

Geremka. Tuż za nim znajdują się przewodniczący "Samoobrony" - Andrzej

Lepper i szef SLD, Leszek Miller. Kwaśniewski już od kilkunastu

miesięcy jest liderem rankingu. W lipcu zaufanie do prezydenta nieco

osłabło, ale nadal deklarowało je trzy czwarte Polaków.

Z największą nieufnością spotykają sie natomiast: Leszek Balcerowicz,

Marian Krzaklewski, Lech Wałęsa i Hanna Suchocka. Na tej liście jest

też premier - Jerzy Buzek, który ciągle traci na popularności.

Badano także, którzy politycy sa najłatwiej rozpoznawani przez

Polaków. Okazuje się, że najbardziej znanymi postaciami są osoby na

najważniejszych stanowiskach państwowych: obecny i były prezydent,

premier, szefowie AWS-u i Unii Wolności. Także umieszczony po raz

pierwszy w rankingu CBOSu szef rząu, Krzysztof Luft, został rozpoznany

przez prawie połowę ankietowanych. Mało osób poznało natomiast ministra

edukacji, Mirosława Handkego, pracy - Longina Komołowskiego, a szefa

resortu rolnictwa - Artura Balazsa nie zna ponad dwie trzecie

ankietowanych.