Ulga dla młodych jest preferencją podatkową, z której korzysta szeroka rzesza podatników w Polsce. Przewidziane w jej zakresie zwolnienie podatkowe ma charakter materialny. Nie należy jednak zapominać o obowiązkach formalnych związanych z rozliczeniem podatku PIT za 2020 rok. W tym kontekście warto zastanowić się, czy w świetle obowiązujących regulacji, podatnik korzystający z ulgi dla młodych, powinien otrzymać informację PIT-11 od swojego pracodawcy.

Ulga dla młodych a rozliczenie PIT 37 za 2020 rok

Ulga dla młodych jest zwolnieniem podatkowym uregulowanym w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. W myśl tego przepisu wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do czasu ukończenia 26 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla młodych dotyczy podatników, którzy:

  • osiągają przychody wyłącznie ze źródeł wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT;
  • nie ukończyli 26 roku życia;
  • nie przekroczyli w roku podatkowym przychodów ponad 85 528 zł.

Ulga dla młodych a obowiązek wystawienia przez pracodawcę PIT-11

Jak wynika z treści art. 42g ustawy PIT pracodawca pełniący funkcję płatnika, zasadniczo jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 za dany rok podatkowy i przesłania jej:

  • 1) urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
  • 2) podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W informacji PIT-11 standardowo umieszcza się dane dotyczące dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast przychody korzystające ze zwolnienia od podatku nie są uwzględniane ani w PIT-11 sporządzanym przez pracodawcę, ani w rocznym zeznaniu PIT.

Wyjątek od powyższej reguły dotyczy przychodów korzystających ze zwolnienia podatkowego na podstawie ulgi dla młodych. Jak bowiem wynika z treści art. 42 ust. 5 ustawy PIT informacje PIT-11 sporządzają i przekazują również podmioty będące pracodawcami, dokonujące świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 148 (ulga dla młodych).

Powyższe znajduje potwierdzenie także w treści formularza PIT-11. W części G formularza PIT-11 w poz. 86 należy bowiem wykazać "Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy". Należy wykazać kwotę przychodu, do wysokości limitu zwolnienia, tj. do kwoty 85 528 zł, z podziałem na przychody:

  • ze stosunku pracy (poz. 87);
  • z umowy zlecenia (poz. 88).

Ponadto w części E formularza PIT-11 w wierszu nr 2 pracodawca powinien wymienić "Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników do ukończenia 26 roku życia". Wiersz numer 6 służy do wykazania należności z tytułu umowy zlecenia.

Wspomniane pozycje uzupełnia się, jeżeli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w związku ze złożeniem przez podatnika oświadczenia o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku zwolnienia od podatku lub z powodu przekroczenia limitu zwolnienia od podatku (kwoty wykazanej w poz. 86), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26 roku życia wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz sumą zaliczek na podatek pobranych przez płatnika.

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26 roku życia, płatnik wykazuje w wierszu informacji PIT-11, a przychody z umów zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy w wierszu 5 tejże informacji.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 32 ust. 1f ustawy PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulgi dla młodych), płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Jak wynika z powyższej analizy, pracodawca zatrudniający podatnika, który nie ukończył 26 roku życia, ma obowiązek, w ramach rozliczenia PIT za 2020 rok, sporządzenia i przesłania informacji PIT-11 (zarówno do pracownika, jak i do właściwego urzędu skarbowego) w zakresie przychodów korzystających z ulgi dla młodych, przychodów, które nie mogą być objęte zwolnieniem oraz przychodów w stosunku, do których podatnik zrzekł się ograniczenia poboru zaliczek.

W rezultacie nawet osoby, które w pełnym zakresie korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulgi dla młodych), powinny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym otrzymać od swojego pracodawcy informację PIT-11.

Ulga dla młodych w rozliczeniu podatkowym PIT 2021

Jak już ustaliliśmy podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, powinien otrzymać od płatnika informację PIT-11. W związku z tym pojawia się pytanie, czy podatnik, w przypadku osiągania przychodów zwolnionych od podatku, powinien złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT-37.

Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy PIT, podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zasadniczo w rocznym zeznaniu podatkowym wykazuje się wyłącznie te dochody, które podlegają opodatkowaniu i wpływają na wysokość rocznego zobowiązania podatkowego.

Jednak, pomimo że nie wynika to bezpośrednio z żadnego przepisu ustawowego, podatnicy korzystający z ulgi dla młodych są zobowiązani do ujawnienia kwot zwolnionych w ramach ulgi dla młodych w deklaracji PIT-37. Wynika to już z samej konstrukcji formularza PIT-37, gdzie w części C przewidziano pozycje właściwe dla przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, z podziałem na przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (poz. 36) oraz przychody z umów zleceń, o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy (poz. 38).

Pomimo że ulga dla młodych jest zwolnieniem przychodów od podatku dochodowego, należy mieć na uwadze, że płatnicy są zobowiązani do sporządzenia w jej zakresie informacji PIT-11, natomiast podatnicy powinni wykazać kwoty zwolnione w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2020 rok

 - przypomina ekspert podatkowy serwisu podatkowego PITax.pl Łatwe podatki, Marcin Sądej.