To już ostatni moment na PIT! Czas na rozliczenie z fiskusem… do poniedziałku

Piątek, 29 kwietnia 2016 (06:12)
Aktualizacja: Piątek, 29 kwietnia 2016 (14:09)

O ulgi na dzieci i sposoby ich odliczania pytali dziś najczęściej naszych ekspertów słuchacze RMF FM. W piątek w naszej redakcji gościliśmy Małgorzatę Waś i Jolantę Turczę z Urzędu Skarbowego w Wieliczce.

Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z elektronicznego rozliczenia z urzędem skarbowym dzięki usłudze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Urząd skarbowy wprowadza tam nasze dane, a my powinniśmy je tylko uzupełnić, jeżeli jest taka potrzeba. Można się tak rozliczyć zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem.

Na przykład, kiedy korzystamy z PFR, nasz PIT-37 od razu zawiera informacje od płatników (pracodawcy) i organów rentowych, czyli m. in. dochód, pobrane zaliczki czy zapłacone składki. Tego już nie trzeba przepisywać. Dlatego pozostaje tylko uzupełnienie danych np. jeśli korzystamy z ulg podatkowych lub chcemy przeznaczyć 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Jeśli rozliczamy się z małżonkiem, system automatycznie sumuje poszczególne kwoty. Pozwala to na uniknięcie błędów przy wypełnianiu deklaracji, związanych z przepisywaniem informacji od płatników.

Na koniec trzeba sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Wysyłamy elektroniczny PIT do urzędu skarbowego i odbieramy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

Wspólne opodatkowanie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. W przypadku małżonków preferencja polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się osób, przy czym podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów (tzw. wspólne opodatkowanie).

URZĘDY SKARBOWE DŁUŻEJ OTWARTE. SPRAWDŹ

Preferencyjny sposób opodatkowania dotyczy także osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku których preferencja polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy uzyskanych dochodów.

Jest to istotne szczególnie w przypadku, gdy dochody jednego ze wspólnie rozliczających się małżonków bądź osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczają określony w ustawie próg podatkowy. Od dochodów poniżej 85.528 zł stawka podatku wynosi 18 procent, natomiast powyżej tej kwoty 32 procent. W przypadku, gdy dochody podatnika przekraczają wskazany próg podatkowy, wspólne rozliczenie polegające na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów może skutkować opodatkowaniem dochodu w większej części niższą stawką podatkową, czy też opodatkowanie dochodów tylko stawką 18 procent.

Warunki preferencyjnego opodatkowania

Wspólne opodatkowanie małżonków lub opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci wymaga złożenia przez przynajmniej jedną z rozliczających się osób wniosku w ramach zeznania podatkowego (w formularzu PIT-36 lub PIT-37). Preferencyjne opodatkowanie jest możliwe w przypadku, gdy żadna ze wspólnie rozliczających się osób, czy osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko nie podlegają opodatkowaniu przy wykorzystaniu tzw. "stawki liniowej" (na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyłączeniem przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lub podatkiem tonażowym. Preferencyjny sposób opodatkowania jest możliwy wyłącznie w przypadku terminowego złożenia zeznania podatkowego - do 30 kwietnia roku następnego.

Wspólne opodatkowanie małżonków

Wspólne opodatkowanie małżonków jest możliwe pod warunkiem istnienia pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, którego dotyczy opodatkowanie. Z preferencyjnej formy rozliczenia można skorzystać także wtedy, gdy:

-  związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, bądź gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, ale małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

- jeden lub oboje małżonkowie posiadają miejsce zamieszkania za granicą (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej), pod warunkiem, że przychody osiągnięte przez nich w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75 procent całkowitego przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (między innymi stosunek pracy, emerytury i renty) osiągniętego łącznie przez małżonków w danym roku, a zagraniczne miejsce zamieszkania małżonka lub małżonków udokumentowane jest certyfikatem rezydencji. Warunkiem dodatkowym jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, do uzyskania przez Polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym małżonek (małżonkowie), korzystający ze wspólnego opodatkowania ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Wspólne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje wspólność majątkowa.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej małżonkowie posiadający miejsce zamieszkania za granicą korzystający z preferencyjnego opodatkowania, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym:

- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ podatkowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, lub

- innym dokumentem potwierdzającym wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Z opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać rodzic lub opiekun prawny dziecka, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Ten sposób opodatkowania może zastosować wyłącznie osoba faktycznie samotnie wychowująca dziecko. Skorzystanie z preferencji jest możliwe tylko w przypadku jednego rodzica lub opiekuna prawnego danego dziecka.

Preferencyjne opodatkowanie może zostać zastosowane w przypadku osób wychowujących dzieci małoletnie, uczące się - do 25 roku życia, bądź bez względu na wiek w przypadku dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.

W przypadku dzieci do 25 roku życia warunkiem rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dzieci jest nauka w szkole, w tym za granicą oraz uzyskanie przez to dziecko dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty rodzinnej.

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci jest możliwe również w przypadku, gdy osoba taka mieszka za granicą (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej), pod warunkiem, że przychody osiągnięte w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75 procent jej całkowitego przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stosunek pracy, emerytury i renty), a zagraniczne miejsce zamieszkania udokumentowane jest certyfikatem rezydencji.

Podobnie jak w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków warunkiem jest również istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, do uzyskania przez Polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba korzystająca z preferencyjnego opodatkowania ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Tak jak w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków, osoby korzystające z rozliczenia jako rodzice samotnie wychowujący dziecko, posiadający miejsce zamieszkania za granicą - na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym:

- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ podatkowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, lub

- innym dokumentem potwierdzającym wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Źródło: szybkipit.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl

(ug)

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia