Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zakłada ona, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na każdym rodzaju nieruchomości, także gruntach.

Odwrócony kredyt hipoteczny polega na tym, że w testamencie zapisujemy bankowi nasze mieszkanie. Z zamian bank będzie nam co miesiąc wypłacał pieniądze. Jako, że to jest produkt głównie dla osób powyżej 60, roku życia, to może to być dodatkowa emerytura.

Przy odwróconym kredycie dostaniemy średnio tylko jedną trzecią wartości naszego mieszkania. Z drugiej strony osoby starsze nie mają co liczyć na kredyty w bankach. Dla nich to jedyna szansa na dodatkowe pieniądze. 75-latek posiadający 40-metrowe mieszkanie może dostać w ten sposób nawet 700 złotych miesięcznie.

Odwrócony kredyt hipoteczny oferować mogą tylko banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzoru w państwach macierzystych.

Ustawa przewiduje wprowadzenie specjalnego formularza, który będzie zawierał obowiązkowy katalog informacji, w tym m.in. kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości, sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, a także wysokość i sposób płatności prowizji i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

Taki formularz będzie musiał być dostarczony kredytobiorcy na co najmniej siedem dni przed zawarciem umowy.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla kredytobiorców ma być prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Normalnie na odstąpienie od umowy o kredycie konsumenckim jest tylko 14 dni. Zgodnie z ustawą kredyty będą także udzielane w walutach obcych.