1.Kredyt bankowy – to kredyt, w którym kredytodawcą jest bank. Cechą kredytu bankowego jest jego zwrotność, terminowość, oprocentowanie oraz zabezpieczenie. W praktyce bankowej wyróżnia się m.in. ze względu na termin zwrotu kredytu – kredyty krótko-, średni- i długoterminowe; ze względu na przeznaczenie – kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne; ze względu na wysokość oprocentowania – kredyty oprocentowane i nieoprocentowane.

2.Kredyt refinansowy - to kredyt, udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym dla zapewnienia płynności operacji finansowych, wspierający preferencyjne kredyty dla wybranych dziedzin gospodarki.

3.Kredyt lombardowy - to kredyt udzielany przez banki osobom fizycznym, a zwłaszcza firmom, pod zastaw papierów wartościowych, ruchomości (np. samochody, maszyny, urządzenia) i nieruchomości (grunty, budynki). Charakteryzuje się niższą stopą oprocentowania niż kredyt zwykły.

4.Kredyt inwestycyjny - to kredyt, którego celem jest finansowanie nakładów potrzebnych do powiększenia lub stworzenia zasobów środków trwałych. Z kredytu inwestycyjnego mogą być finansowane inwestycje materialne (zakup nieruchomości, maszyn), materialne (zakup papierów wartościowych, patentów, licencji) oraz finansowe (zakup akcji w spółce).

5.Kredyt konsumpcyjny - to kredyt, którego celem jest sfinansowanie zakupu dóbr konsumpcyjnych przez osoby prywatne, np. zakup samochodu.

6.Kredyt obrotowy - to kredyt, którego celem jest sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, np. zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuowania produkcji.