Polskie przepisy, które zabraniają podatnikom odliczania podatku VAT z faktur wystawionych przez firmy niezarejestrowane dla potrzeb VAT, są sprzeczne z prawem UE - orzekł w środę Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W takim wypadku faktury muszą zawierać wszystkie informacje wymagane unijną dyrektywą w sprawie VAT, w szczególności dane niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która je wystawiła, oraz dotyczące rodzaju wykonanych usług.

Rozpatrywana przez ETS sprawa dotyczyła Bogusława D., prowadzącego przedsiębiorstwo w latach w latach 2004-2006. Przedsiębiorca nabywał usługi od firmy, która nie zarejestrowała się dla potrzeb VAT, mimo że miała taki obowiązek. Wystawiała faktury, choć sama nie rozliczała się z VAT. Organy skarbowe odmówiły Bogusławowi D. prawa do odliczenia VAT, wynikającego z faktur od tej firmy. Twierdziły, że - zgodnie z polskim prawem - jest to możliwe tylko wtedy, gdy wystawcą faktur jest zarejestrowany podatnik VAT.

Bogusław D. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Argumentował w niej, że rejestracja dla potrzeb VAT jest tylko czynnością techniczną i nie może mieć wpływu na prawo do odliczenia podatku. Ponieważ sąd skargę oddalił, D. odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten skierował do ETS pytanie o zgodność polskich przepisów z prawem Unii.

ETS orzekł, że polskie przepisy, są niezgodne z unijną dyrektywą w sprawie VAT. W opinii Trybunału prawo do odliczenia jest integralną częścią systemu podatku VAT i co do zasady nie może być ograniczane. ETS zaznaczył, że państwa członkowskie nie mogą ograniczać tego prawa. System odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT podlegającego zapłacie lub uiszczonego w ramach jego całej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób neutralność wszystkich rodzajów działalności gospodarczej - wyjaśnił ETS.