Chcąc zaciągnąć tani kredyt gotówkowy, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego oprocentowanie. Wysokość rat i łączną kwotę do spłaty mogą bowiem powiększyć także inne opłaty. Sprawdź, co składa się zatem na całkowity koszt kredytu gotówkowego oraz na jakie parametry zwracać uwagę przy szukaniu najtańszej oferty.

Dlaczego należy zwracać uwagę na całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Eksperci zgodnie podkreślają, że przed wnioskowaniem o kredyt gotówkowy warto porównać jego oferty w różnych bankach. Chodzi o to, aby sprawdzić, w której instytucji koszt zaciągnięcia zobowiązania będzie najniższy. Od tego bowiem zależy, ile będzie trzeba dopłacić bankowi do oddawanego kapitału oraz jak wysokie będą miesięczne raty. 

Pozornie wydaje się, że głównym kosztem kredytu gotówkowego jest oprocentowanie. To właśnie na jego podstawie bank przecież wylicza odsetki od kapitału i dolicza je do kolejnych rat kredytowych. 

Może się jednak zdarzyć, że np. kredyt z oprocentowaniem 17% będzie miał niższe raty niż oferta o stawce 12%. Jak to możliwe? Wynika to z tego, że raty mogą powiększać także inne opłaty i właśnie dlatego przy wyborze oferty należy zwracać uwagę na całkowity koszt kredytu, a nie tylko na oprocentowanie. 

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Na pewno już się domyślasz, czym jest całkowity koszt kredytu. Warto jednak przytoczyć oficjalną definicję tego pojęcia, jaką znajdziemy choćby w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dotyczy ona także kredytów gotówkowych, ale pod warunkiem, że są one udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą i do kwoty 255 550 zł. 

Zgodnie z art. 5 powyższego aktu prawnego całkowity koszt kredytu to nic innego jak wszystkie koszty, jakie kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową kredytową. Ustawa wyszczególnia również rodzaj takich kosztów i należą do nich m.in.:

 • odsetki, 
 • opłaty, prowizje i marże,
 • podatki,
 • koszty usług dodatkowych - chodzi tu zwłaszcza o ubezpieczenie, jeśli jego wykupienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do otrzymania go na oferowanych warunkach.

Ogólnie więc można uznać, że na całkowite koszty kredytu składają się wszelkie opłaty ponoszone na rzecz banku w związku z zaciągnięciem zobowiązania. 

Co składa się na całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Banki stosują różne opłaty przy udzielaniu kredytów i w dużej mierze zależą one od rodzaju produktu kredytowego. Jeśli chodzi o całkowity koszt kredytu gotówkowego, to najczęściej składają się na niego następujące elementy:

 • oprocentowanie nominalne - jego stawka podawana jest w ujęciu rocznym i zależy od wysokości marży banku i stawki bazowej; oprocentowanie kredytu gotówkowego może być stałe (jest ono zatem w takiej samej wysokości przez cały okres trwania umowy) lub zmienne (wówczas jego wysokość zmienia się pod wpływem zmiany wysokości stawki bazowej, którą jest zazwyczaj wskaźnik WIBOR 3M lub 6M);
 • prowizja za udzielenie kredytu - wyrażona jest również w procentach i wylicza się ją od całej kwoty kredytu; należy ją zapłacić z góry lub bank dolicza ją do kapitału i wówczas spłaca się ją w ratach;
 • ubezpieczenie - nie  jest ono obowiązkowe, ale często jego wykupienie jest warunkiem skorzystania np. z niższego oprocentowania; chroni ono zazwyczaj na wypadek utraty zdolności do spłaty zobowiązania np. wskutek poważnej choroby; składki takiej polisy są zwykle doliczane do kolejnych rat kredytowych. 

Bardzo rzadko banki stosują inne koszty, choć może zdarzyć się, że jakaś instytucja pobierze dodatkowo np. opłatę przygotowawczą związaną z rozpatrzeniem wniosku i sporządzeniem umowy. 

Podsumowując, całkowity koszt kredytu gotówkowego jest to najczęściej suma prowizji za udzielenie kredytu oraz wszystkich odsetek wynikających z oprocentowania, a także ewentualnie wszystkich składek ubezpieczenia, jeśli na takowe zdecydował się kredytobiorca. 

Jakich opłat nie wlicza się do całkowitego kosztu kredytu?

Poza wymienionymi kosztami bank może naliczyć także dodatkowe opłaty w trakcie trwania umowy, jednak nie będą one zaliczane do całkowitego kosztu kredytu. Warto je jednak mieć na uwadze, ponieważ finalnie mogą powiększyć całkowitą kwotę oddaną do banku. Chodzi tutaj głównie o takie opłaty jak np.:

 • prowizję za wcześniejszą spłatę zobowiązania,
 • koszt sporządzenia aneksu do umowy kredytowej np. wskutek zmiany warunków spłaty zobowiązania na wniosek klienta,
 • odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu. 

Warto zauważyć, że takie opłaty mogą, ale nie muszą być naliczone, dlatego właśnie nie uwzględnia się ich w całkowitym koszcie kredytu. 

RRSO a całkowity koszt kredytu gotówkowego

Pojęcie całkowitego kosztu kredytu gotówkowego ściśle wiąże się z RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania. Jest to bowiem wskaźnik, który odzwierciedla ten całkowity koszt w ujęciu procentowym oraz w skali roku. Ze względu na to, że uwzględnia wszystkie opłaty, niemal zawsze jest wyższy niż stawka oprocentowania nominalnego. 

Przy oferowaniu kredytów konsumenckich banki mają obowiązek podawać wysokość RRSO, aby ułatwić klientom porównanie kosztów kredytowych w poszczególnych instytucjach. Można go zatem wykorzystać przy szukaniu najtańszej oferty, jednak pamiętając o ważnej zasadzie: RRSO zawsze należy porównywać:

 • dla tego samego okresu kredytowania, 
 • tych samych rodzajów rat (mogą być one równe lub malejące). 

Tylko wtedy porównanie będzie miarodajne i kredyt z najniższym RRSO będzie można uznać za najtańszy. 

Jak znaleźć kredyt o najniższym koszcie całkowitym?

Wybierając kredyt gotówkowy o najniższym koszcie całkowitym, możesz liczyć na:

 • możliwe najmniejszą całkowitą kwotę do spłaty,
 • niskie raty do spłaty bez konieczności wydłużania okresu kredytowania,
 • większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego - tańszy kredyt wymaga niższej zdolności kredytowej. 

Jak jednak znaleźć ofertę banku, w którym całkowity koszt kredytu gotówkowego jest najniższy? Wbrew pozorom nie musisz w tym celu spisywać warunków jego udzielania ze stron wszystkich instytucji, a potem głowić się nad wyliczaniem np. RRSO dla każdej oferty. Istnieje znacznie prostszy sposób na porównanie takich ofert. 

Wystarczy skorzystać z gotowego narzędzia, jakim jest dostępny online kalkulator kredytu wraz z sugestiami ofert banków. Po wpisaniu w nim kwoty, jaką się chce pożyczyć oraz okresu spłaty, otrzymasz bowiem gotowe wyliczenia, na podstawie których dowiesz się::

 • ile wyniesie szacunkowo rata kredytu o podanych przez Ciebie parametrach,
 • jakie będzie RRSO.

Poza tym wyświetlone zostaną konkretne oferty banków wraz z informacjami, ile wyniosą raty i całkowite koszty kredytów zaciągniętych w poszczególnych instytucjach.  

Taki kalkulator pomoże Ci zatem nie tylko oszacować całkowity koszt zobowiązania, ale także wybrać bank, w którym będzie on najniższy. Skorzystaj z tego narzędzia, a dzięki temu pożyczysz gotówkę z banku na możliwie najlepszych warunkach.