Prognozy dla Szczecina są optymistyczne, miasto jest przygotowane na przyjęcie fali kulminacyjnej na Odrze - zapewnił dziennikarzy prezydent Szczecina. Piotr Krzystek sprawdzał stan przygotowań przeciwpowodziowych w mieście, m.in. na najbardziej zagrożonej podtopieniami Wyspie Puckiej.

W Szczecinie na razie nie ma zagrożenia powodziowego. Stan wody przy Moście Długim wynosi obecnie 516 cm (stan ostrzegawczy - 560 cm, stan alarmowy - 580 cm). Działania podejmowane przez odpowiednie służby mają charakter prewencyjny.

Wyspa Pucka z racji położenia jest szczególnie narażona na zalania, w związku z tym najwięcej działań przeciwpowodziowych skoncentrowano w tym rejonie. Trawa z wałów przeciwpowodziowych została skoszona, aby ułatwić monitoring. Do tej pory na wyspie zgromadzono w sumie 125 ton piasku i 4,5 tys. worków. W najbliższych dniach zapasy mają być zwiększone. Na wyspę przewieziono również 300-metrową zaporę, napełnianą wodą.

Służby miejskie zapewniają także, że zostały uaktualnione plany na wypadek ewentualnej ewakuacji. Na Wyspie Puckiej obecnie zameldowanych jest ok. 300 osób. W razie ewakuacji zabezpieczono miejsca w szczecińskich szkołach, transport oraz posiłki dla ewakuowanych.

Piasek i worki mają być również zgromadzone w trzech dodatkowych miejscach, w dzielnicach Dąbie i Zdroje.

Straż Miejska przeprowadzi akcję informacyjną wśród mieszkańców Wyspy Puckiej. Strażnicy razem pracownikami MOPR-u będą informowali o możliwym zagrożeniu oraz instruowali mieszkańców, jak powinni się przygotować na ewentulane podtopienia. Każdy z mieszkańców otrzyma ulotkę z przydatnymi informacjami.

Trwają również działania prewencyjne w rejonie ul. Gdańskiej, trasie wlotowej do centrum miasta. Na wszelki wypadek gromadzone są tam worki i piasek. Przygotowane są również specjalne kauczukowe korki, które mają uniemożliwić wydostanie się wody przez studzienki.

Jeśli zajdzie potrzeba, do prac związanych z akcją przeciwpowodziową skierowani zostaną pracownicy interwencyjni Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakładu Usług Komunalnych, w sumie ok. 200 osób

Szczecin zaangażował się w pomoc powodzianom. Prezydent Krzystek wniósł pod obrady Rady Miasta projekt uchwały dotyczący przekazania pomocy finansowej w wysokości 300 tys. zł, z przeznaczeniem na inwestycje oświatowe, związane z likwidacją skutków powodzi w Gminie Gorzyce, w województwie podkarpackim. Radni jednogłośnie wsparli tę inicjatywę. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej gminie Gorzyce zostaną określone umową.

W szczecińskich szkołach odbędzie się akcja pn. "Dzieci Dzieciom", w ramach której uczniowie ze Szczecina będą zbierali pieniądze dla powodzian z Gminy Gorzyce.